Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 124597 X X
у тому числі:  
ПАТ "Банк Восток" 30.07.2018 124597 8.25 12.07.2023
Зобов'язання за цінними паперами X 319485 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 319485 X X
Дисконтнi облiгацiй серiї А ТОВ <ВЕОН ПЛЮС> 04.08.2014 319485 0 10.02.2023
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 807 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 98670 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 543559 X X
Опис: До складу зобов'язань входить заборгованiсть по кредитам банкiв, зобов'язання за власними облiгацiями, виплата вiдсоткiв за користування кредитними коштами за 2018 р, зобов'язання перед контрагентами, та iн. зобов'язання.