Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 01033409
Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство "Новомосковський завод залiзобетонних виробiв"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 91 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 512 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 543 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 1146 X X
Опис: Зобов'язання є поточними. Iншi зобов'язання складаютьмя з: кредиторської заборгованостi за товари, роботи, послуги - 1тис.грн., з одержаних авансiв - 492 тис.грн., розрахункiв зi страхування - 9 тис.грн., розрахункiв по оплатi працi - 41 тис.грн.