Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X X X
за векселями (всього) X X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
Податкові зобов'язання X 1469 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 32135 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 33604 X X
Опис: Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615) станом на 31.12.2018 року складає 23078 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.2018 р. складає 1469 тис.грн. Кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування станом на 31.12.2018 р. складає 873 тис.грн., заборгованiсть за розрахунками з оплати працi 2904 тис.грн. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами станом на 31.12.2018 року становить 647 тис.грн. Поточнi забезпечення станом на 31.12.2018 р. (рядок 1660) становлять 4828 тис.грн. i складаються iз забезпечення оплати вiдпусток та фонду матерiального заохочення. Iншi поточнi зобов'язання (рядок 1690) складають 242 тис.грн.