Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Кредити не отримувались 0 0
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
Облiгацiї не випускались 0 0
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
іпотечні цінні папери не випускались 0 0
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
сертифікати ФОН не випускались 0 0
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
інші цінні папери (у тому числі похідні цінні папери) не випускались 0 0
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Iнвестицiї у корпоративнi права не здiйснювались 0 X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 3732 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 1733 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 5465 X X
Опис: Кредитами банкiв i iнвестицiями товариство не користується