Дата розміщення:  15.05.2019 15:28:01
Дата здійснення дії: 19.06.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Рівневодавтотранс"
Код за ЄДРПОУ:  01035029
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „РІВНЕВОДАВТОТРАНС” (ПрАТ «РІВНОВОДАВТОТРАНС»), Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01035029 (Україна, 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 108А) повідомляє про проведення 19 червня 2019р. о 12 год. 00 хв. чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Україна, 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 108А  в адміністративній будівлі 2 поверх, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНОВОДАВТОТРАНС», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 1100год. до 1150год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів –  12 червня 2019р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

(перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Про обрання членів лічильної комісії. Затвердження умов Договору із депозитарною установою на надання послуг щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

  1. Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії –  Стахів Р. Р., член комісії - Жеребець І.В.; член комісії – Ющак Н. М.
  2. Затвердити укладений з ПрАТ ФА «СХІД-ІНВЕСТ» Договір про виконання інформаційних операцій щодо проведення емітентом загальних зборів акціонерів № 02/19_Р від 14.05.2019 року щодо реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та надання повноважень лічильної комісії.

 

  1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

      Обрати Головою загальних зборів представника акціонера -  Ковальчука В. С. , секретарем зборів – Юраш С. В

 

  1. Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

Проект рішення:

      Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС» в наступній редакції:

«Порядок проведення  та регламент роботи

загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС».

Відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС» проводиться за принципом: 1 акція – 1 голос.

З питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС».

З питання № 6, включеного до Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, у випадку якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів складає від 25 до 50% вартості активів, та більшістю у 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості, у випадку, якщо ринкова вартість майна, яке є предметом таких правочинів (договорів, угод) є більшою 50% вартості активів.

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради.

Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється Головою лічильної комісії до моменту оголошення Протоколу про підсумки голосування.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов’язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1.   Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 15 хв.

2.   На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.   Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 5 хв.

4.   Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 3 хв.

5.   Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

6.   Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного – наприкінці зборів.

 

  1. Розгляд звіту Наглядової Ради Товариства за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Звіту Виконавчого органу.

Проект рішення:

1.Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 роки.

2. За наслідками розгляду звіту Директора, затвердженого Наглядовою радою, визнати роботу Директора задовільною.

3. За наслідками розгляду Наглядової ради Товариства за 2018 рік визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

 

 

5.     Затвердження річного звіту Товариства за 2018р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018р.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.. Отриманий Товариством за 2018 рік прибуток в сумі  261,5 тис. грн. направити на погашення збитків попередніх періодів.

2. Нарахування та виплату дивідендів не здійснювати.

 

6. Про укладення значного правочину.

Проект рішення:

Передати в іпотеку АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (Банк) майно, що належить ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи 01035029), а саме: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: м. Рівне, вул. Київська (вул. Лібкнехта), буд. 108 а, в якості забезпечення виконання зобов’язань ТОВ «ПОРТ СІТІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 38339794) за діючим кредитним договором, або за договором, що планується бути укладеним з Банком у 2019 році.

Укласти відповідний договір/договори іпотеки з Банком та уповноважити Директора ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС», або представника за довіреністю на їх підписання.

 

 

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.rivnevodavto.pat.ua

 

Загальна кількість простих іменних акцій у випуску: 870 862 (вісімсот сімдесят тисяч вісімсот шістдесят дві) штук простих іменних акцій станом на 17 травня 2019 р.

Загальна кількість простих іменних голосуючих акцій у випуску: 783 775 (сімсот вісімдесят три тисячі сімсот сімдесят п’ять) штук простих іменних акцій станом на 17 травня 2019р.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства - Україна, 33027, Рівненська область, м. Рівне, вул. Київська, 108А у робочі дні з 10 год. 00 хв. до 15 год. 00 хв. у адміністративній будівлі, кабінет директора. У день проведення загальних зборів акціонерів ознайомлення з документами проходить за місцем проведення загальних зборів акціонерів. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор Семенченко Юрій Володимирович, тел. 067-361-16-43.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства»: акціонери від дати надіслання повідомлення про проведення річних (чергових) загальних зборів до дати проведення річних (чергових) загальних зборів мають права:

-              ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

-              отримувати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів ;

-              не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів;

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю - Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: документ, який ідентифікує особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів (Довіреність).

 

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕВОДАВТОТРАНС»

(тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

201

Попередній 201

Усього активів

1648,9

1685,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

141,2

201,2

Довгострок.фінансові інвестиціі

1224,6

1224,6

Сумарна дебіторська заборгованість

117,7

104,9

Гроші та їх еквіваленти

165,4

155

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

166

-2

Власний капітал,додатковий капітал

712,6

712,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

217,7

217,7

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

291,1

589,4

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

261,5

168

Середньорічна кількість акцій (шт.)

870882

870882

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,3

0,19