Дата розміщення:  24.05.2019 18:02:01
Дата здійснення дії: 27.06.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №75"
Код за ЄДРПОУ:  01037548
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №75»

76002, Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ,  вул.Микитинецька, 7

Повідомляємо про проведення загальних зборів акціонерів ПРАТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №75», надалі Товариство, що відбудуться «27» червня 2019 року о 14.00 за адресою:  Івано-Франківська обл., м.Івано-Франківськ, вул.Микитинецька,7 (зал засідань). Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 13.10 до 13.50 за місцем проведення зборів в день їх проведення. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 21.06.2019 р.  

Проект порядку денного (перелік питань з проектом рішень).

  1. Про обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в кількості трьох осіб в складі, запропонованому Головою Зборів.

  1. Про порядок (процедуру) проведення загальних зборів.

Проект рішення: Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборів, запропонований Головою Зборів. 

  1. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіту Наглядової Ради та звіту Ревізійної комісії про роботу у 2016-2018 рр.

Проект рішення: Прийняти до уваги звіт Директора та звіт Наглядової ради  Товариства про роботу у 2016 -2018 роках. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії.

  1. Про затвердження річних звітів Товариства за 2016 - 2018 роки.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016р. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2017 р. Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 р.

  1. Про порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства за 2016-2018 рр.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку: направити на покриття збитків минулих періодів 528 тис.грн.; залишити нерозподіленими 132 тис.грн.

  1. Про внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Привести статут Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства України. Внести зміни та затвердити Статут Товариства у новій редакції. Уповноважити Голову та секретаря Зборів підписати нову редакцію Статуту.

  1. Про внесення змін до внутрішнього Положення про Наглядову Раду Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та затвердити внутрішнє Положення про Наглядову Раду Товариства у новій редакції.

  1. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження членів діючого складу Наглядової ради, а саме:  Король Володимир Степанович, Павлика Анатолій Іванович, Самбір Раїса Миколаївна. Обрати членами Наглядової ради Товариства на строк 3 роки: Король Володимира Степановича, Павлику Анатолія Івановича, Кривоніса Андрія Михайловича. 

  1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії

Проект рішення: Припинити повноваження членів Ревізійної комісії у зв’язку із закінченням строку їх дії.

  1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення, характер яких пов'язаний з фінансово-господарською діяльністю Товариства, з сукупною граничною вартістю 50 млн.грн. та індивідуальною вартістю кожного такого правочину не вище ніж 20 млн.грн.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.pmk75.pat.ua

З матеріалами та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів, акціонери мають право ознайомитись у робочі дні в робочий час за місцезнаходженням Товариства в кабінеті Директора, а в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Директор Винничук Григорій Григорович. Контактний телефон щодо запитань та довідок: (0342) 53-63-12.

Після отримання даного повідомлення акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, до дати їх проведення. Кожний акціонер Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають бути оформлені та подані у відповідності до вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у зборах необхідно надати паспорт (чи інший документ, який дає змогу ідентифікувати особу), а в разі участі представника – також документи, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Участь та голосування на загальних зборах за довіреністю здійснюється відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством України.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість акцій Товариства становила – 1934800 шт., кількість голосуючих акцій - 1374257 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2016

2017

2018

Усього активів  

632

450

1504

Основні засоби (залишкова вартість)

214

169

148

Запаси 

136

40

440

Сумарна дебіторська заборгованість

180

204

850

Грошові кошти та їх еквіваленти

172

37

66

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(255)

(528)

132

Власний капітал

350

77

737

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

484

484

484

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

43

82

54

Поточні зобов'язання і забезпечення

239

291

713

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1)

(273)

660

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1934800

1934800

1934800

Чистий прибуток (збиток) на одну акцію (грн)

-

(0,14)

0,34