Дата розміщення:  24.05.2019 18:58:01
Дата здійснення дії: 11.06.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ"
Код за ЄДРПОУ:  03150071
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ ПОРТ», ідентифікаційний код 03150071, яке знаходиться за адресою: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70,  (надалі - Товариство) повідомляє  про проведення позачергових загальних зборів Товариства (надалі - Збори)

Дата та час проведення  Зборів: 11 червня  2019  року о 12 год. 45 хв.

Місце проведення Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал).

Час початку реєстрації учасників Зборів: 11 червня  2019   року о 11 год. 00 хв.

Час закінчення реєстрації учасників Зборів: 11 червня  2019  року о 12 год. 30 хв.

Дата та час відкриття Зборів: 11 червня  2019  року о 12 год. 45 хв.

Місце реєстрації учасників Зборів: м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал).

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах:  05 червня  2019 року.

Збори скликані Наглядовою радою Товариства на підставі ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства». У зв’язку з чим повідомлення про проведення Зборів здійснюється не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а Наглядовою радою затверджено порядок денний Зборів.

Перелік питань, включених до порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.
  2. Про попереднє надання згоди на збільшення статутного капіталу ТОВ «Бліц-А» код ЄДРПОУ 39671001 на 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.
  3. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНЕТАК» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «МОНЕТАК» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.
  4. Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.
  5. Про відчуження корпоративних прав.
  6. Про призначення аудиторської фірми.

Порядок денний та проекти рішень

   1.   Про обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення:

1. Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів Товариства: Куценко Вячеслав Юрійович - голова лічильної комісії; Долга Оксана Русланівна - член лічильної комісії; Великанов Сергій Володимирович - член лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії вважати припиненими після розгляду та підрахунку голосів по всім питанням порядку денного.

   2.   Про попереднє надання згоди на збільшення статутного капіталу ТОВ «Бліц-А» код ЄДРПОУ 39671001 на 6 000 000 (шість мільйонів) гривень.

Проект рішення:

2. Надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» у зборах учасників ТОВ «Бліц А» код ЄДРПОУ 39671001 з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного. Надати згоду на збільшення статутного капіталу ТОВ «Бліц А» на 6 000 000 (шість мільйонів) гривень, формування статутного капіталу дозволити за рахунок внесення грошових коштів та/або нерухомого майна, що належить ПрАТ «КИЇВПОРТ». 

   3.   Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНЕТАК» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «МОНЕТАК» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.

Проект рішення:

3. Прийняти рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «МОНЕТАК» та надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» Підлужної Мальвіни Михайлівни у зборах засновників ТОВ «МОНЕТАК» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного. Місцезнаходження ТОВ «МОНЕТАК» - 04071, м. Київ, вул. Турівська, 12.

Затвердити ПрАТ «КИЇВПОРТ» засновником ТОВ «МОНЕТАК» з часткою в статутному фонді – 100 (сто) відсотків.

Сформувати статутний капітал ТОВ «МОНЕТАК» за рахунок внесення грошових коштів та/або будь-якого нерухомого майна, що належить ПрАТ «КИЇВПОРТ».

   4.   Про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» та надання згоди на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» у зборах засновників ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.

Проект рішення:

4. Прийняти рішення про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» та надати згоду на участь Голови правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» Підлужної Мальвіни Михайлівни у зборах засновників ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з правом прийняття рішень по всім питанням порядку денного.

Місцезнаходження ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» - 04070, м. Київ, Поштова площа, 3.

Затвердити ПрАТ «КИЇВПОРТ» засновником ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ» з часткою в статутному фонді – 100 (сто) відсотків.

Сформувати статутний капітал ТОВ «ПЕРЛИНА НА ДНІПРІ»  за рахунок внесення грошових коштів та/або будь-якого нерухомого майна, що належить ПрАТ «КИЇВПОРТ».

   5.   Про відчуження корпоративних прав.

Проект рішення:

5. Уповноважити Голову правління ПрАТ «КИЇВПОРТ» Підлужну Мальвіну Михайлівну на укладення договорів щодо відчуження корпоративних прав в товариствах з обмеженою відповідальністю, де ПрАТ «КИЇВПОРТ» є єдиним учасником, за ціню, що не може бути нижче номінальної вартості та на умовах визначених Наглядовою радою.

   6.   Про призначення аудиторської фірми.

Проект рішення:

6. Для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2018 рік призначити суб’єкта аудиторської діяльності, визначеного наглядовою радою Товариства за підсумками конкурсу з відбору суб’єктів аудиторської діяльності.

Уповноважити Наглядову раду Товариства визначити умови договору, що укладатиметься з таким суб’єктом аудиторської діяльності та встановити розмір оплати його послуг.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення акціонери мають право ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення акціонерів відбувається за адресами: 04070, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 70;  04071, м. Київ, вул. Електриків, буд. 12 (актовий зал) у робочі дні з 09 год. 00 хв. до 16 год. 30 хв. з перервою на обід з 13 год. 00 хв. до 14 год. 00 хв., а в день проведення Зборів також у місці їх проведення, в порядку, встановленому законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.  Посадові особи Товариства, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: Голова правління Товариства Підлужна Мальвіна Михайлівна. Телефон для довідок: 0 (800) 306-046.

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери мають право:

  • на ознайомлення з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на ознайомленняз проектом договору про викуп Товариством акцій у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 зазначеного закону від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати їх проведення;
  • на звернення до Товариства із письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного Зборів та порядку денного Зборів до дати проведення Зборів.

Для участі в Зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера відповідно до вимог законодавства. Для участі в Зборах представника акціонера йому необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу такого представника відповідно до вимог законодавства та довіреність на право участі та голосування на Зборах. Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи депозитарною установою відповідно до встановленого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі у Зборах повинна містити чітко визначені правомірні, конкретні та здійсненні юридичні дії, які належить вчинити представнику акціонера. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах. Про призначення, заміну та/або відкликання представника для участі в Зборах акціонер має письмово повідомити про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства. Голосування на Зборах представників акціонерів здійснюється відповідно до зареєстрованих голосів та відповідно до завдання акціонера, що видав довіреність, щодо голосування.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 16 травня 2019 року) становить 49 285 715 штук. Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (на 16 травня 2019 року) становить 48 947 909  штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного: krp.com.ua

                                                                                                                                                                                           Наглядова рада ПрАТ «КИЇВПОРТ»