Дата розміщення:  24.05.2019 20:30:01
Дата здійснення дії: 24.05.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛІЦ-ІНФОРМ"
Код за ЄДРПОУ:  20050164
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЛIЦ-IНФОРМ" (ідентифікаційний код юридичної особи 20050164) (далі – Емітент) повідомляє згідно чинного законодавства України, що 24.05.2019 р. Емітентом встановлено факт, допущення при поданні річного звіту Емітента за 2018 р. технічних помилок (надання недостовірної інформації) у частині «Звіт керівництва (звіт про управління) Емітента за 2018 р.» (далі – звіт) та «Аудиторський звіт щодо фінансової звітності за 2018 р. Емітента», а саме:

у Звіті Емітента за 2018 р. внесено зміни до пп.1 пункту 3 розділу Звіт керівництва (звіт про управління) Емітента за 2018 р., а саме:

зазначено «В грудні 2017 року керівництвом ПрАТ «Бліц-Інформ» було здійснено спробу втілити стратегію швидкого розпродажу ключових активів для того, щоб направити ці кошти на погашення заборгованості, проте фактично така стратегія завдала ще більшої шкоди акціонерному товариству, оскільки швидкий продаж ключових активів здійснювався за досить низькою ціною для забезпечення швидкості такого розпродажу. Крім того, через таку невірну стратегію було втрачено ключових спеціалістів, які забеспечували унікальний виробничий процес та створювали конкурентні переваги. Також з 1 січня 2018 року ПрАТ «Бліц-Інформ» було вимушено продати два проекти видавництва – тижневик «Бізнес» і журнал «Наталі», які видавались багато років і були одними з найперших періодичних видань незалежної України.

На момент отримання кредитів та здійснення дій, які у подальшому призвели до неможливості ПрАТ «Бліц-Інформ» виконати свої грошові зобов’язання, акціонерне товариство не очікувало і не могло очікувати настання тих подій та обставин, що були зазначені вище (ні світової фінансової кризи у 2008 році, ані соціально-політико-економічної кризи в Україні в 2014-2016 роках).

Протягом останніх років ПрАТ «Бліц-Інформ» докладало всіх зусиль для того, щоб погасити свою заборгованість. За підсумками 2018 року поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями ПрАТ «Бліц-Інформ» знизилась у порівнянні з 2017 роком (1 299 648 000 грн станом на 31 грудня 2018 року проти 1 299 648 000 грн), але обсяг залишається суттєвим для даного акціонерного товариства. Відповідно, ПрАТ «Бліц-Інформ» поки що залишається юридичною особою з низькою платоспроможністю.»

 

вірно читати «На момент отримання кредитів та здійснення дій, які у подальшому призвели до неможливості ПрАТ «Бліц-Інформ» виконати свої грошові зобов’язання, акціонерне товариство не очікувало і не могло очікувати настання тих подій та обставин, що були зазначені вище (ні світової фінансової кризи у 2008 році, ані соціально-політико-економічної кризи в Україні в 2014-2016 роках).

Протягом останніх років ПрАТ «Бліц-Інформ» докладало всіх зусиль для того, щоб погасити свою заборгованість. в тому числі за рахунок продажу активів підприємства, включаючи два проекти видавництва – тижневик «Бізнес» і журнал «Наталі», які видавались багато років і були одними з найперших періодичних видань незалежної України. За рахунок вжитих дій, за підсумками 2018 року поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями ПрАТ «Бліц-Інформ» знизилась у порівнянні з 2017 роком (1 299 648 000 грн станом на 31 грудня 2018 року проти 1 904 532 000 грн), але обсяг залишається суттєвим для даного акціонерного товариства. Відповідно, ПрАТ «Бліц-Інформ» поки що залишається юридичною особою з низькою платоспроможністю.».

 

Також повідомляємо, що аудитор Емітента змінив думку щодо фінансової звітності за 2018 р. Емітента та надав звіт незалежного аудитора за 2018 р. у новій редакції, у якому зазначено «Негативна думка» щодо фінансової звітності за 2018 р. Емітента, тому вірно читати:«

 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

 

 

Засновникам та управлінському персоналу

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛІЦ-ІНФОРМ»

 

НЕГАТИВНА ДУМКА

 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛІЦ-ІНФОРМ» (надалі – Компанія), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік що закінчився зазначеною датою та приміток до річної звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну інформацію.

На нашу думку, оскільки питання, описані в розділі «Основа для негативної думки» нашого звіту, є значущим, фінансова звітність, що додається, не відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на 31 грудня 2018 року та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – НП(С)БО) та не відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року №996-ХІV щодо складання фінансової звітності.

 

ОСНОВА ДЛЯ НЕГАТИВНОЇ ДУМКИ

 

На балансі Компанії станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року обліковуються довгострокові фінансові інвестиції у сумі 25 351 тис. грн. Ми не змогли підтвердити або перевірити за допомогою альтернативних процедур вартість вказаних вище інвестицій, що включена в Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня   2017 року та на 31 грудня 2018 року.

Ми були призначені аудиторами Компанії після 31 грудня 2018 року, ми не мали змоги спостерігати за проведенням інвентаризації запасів на початок та на кінець року. Також управлінський персонал не визначив балансову вартість запасів за меншою з двох величин: собівартістю або чистою вартістю реалізації, а визначив їх балансову вартість лише за собівартістю, що є відхиленням від вимог НП(С)БО. У нас не було можливості впевнитися, через виконання альтернативних процедур, у кількості та вартості запасів, утримуваних станом на    31 грудня 2017 та 31 грудня 2018 років, що відображені у балансі в сумі 72 396 тис. грн. та 6 568 тис. грн. відповідно.

На балансі Компанії станом 31 грудня 2018 року обліковується Поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями на суму 1 299 648 тис. грн. та Інші поточні зобов’язання на суму 1 322 963 тис. грн. Станом на 20.05.2019 року заявлені вимоги кредиторів, заборгованість яких відображена у зазначених вище статтях фінансової звітності складають 2 053 538 тис. грн. і 9 993 тис. євро, а також 1 190 056 тис. грн. відповідно. Ми не змогли підтвердити або перевірити за допомогою альтернативних процедур суму Поточної кредиторської заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями та Інших поточних зобов’язань, що включені в Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня  2018 року. У зв’язку із зазначеним вище, ми не змогли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях відповідних елементів, що входять до складу фінансової звітності Компанії.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої негативної думки.

 

 

СУТТЄВА НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ БЕЗПЕРЕРВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ

 

 

Ми звертаємо увагу на Розділ 1 Пояснювальної інформації до фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 року стосовно безперервності діяльності Компанії, в якому зазначено, що Ухвалою Господарського суду міста Києва у справі № 910/2592/19 від 13 березня 2019 року відкрито провадження про банкрутство ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛІЦ-ІНФОРМ» за заявою ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАГРОФРУТ», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном Компанії, а також призначено розпорядником майна арбітражного керуючого.  Проведення попереднього судового засідання у вказаній вище справі призначено на 29 травня 2019 року.

Ми звертаємо увагу на існування суттєвої невизначеності щодо майбутнього впливу зазначеної вище умови на здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Дане питання не вплинуло на нашу думку щодо фінансової звітності.

 

КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ

 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту і відобразили їх в нашому звіті.

Ключове питання аудиту щодо наявності судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність Компанії

Станом на 31 грудня 2018 року, Компанія виступала відповідачем у низці судових справ господарського характеру, зокрема:

Дата

№ Судової справи

Форма судочинства

Прийняте рішення

Тип рішення

21.12.2018

№ 910/16947/14

Господарське

Задовольнити позив позивача та стягнути з Компанії 334 577 488 грн, без урахування судового збору

Оприлюднено

19.03.2018

№ 910/18929/17

Господарське

Частково задовільнити позив позивача та стягнути з відповідача 2 828 772 грн, без урахування судового збору

Має законну силу

16.10.2018

№ 910/10486/18

Господарське

Задовільнити вимоги позивача в повному обсязі та сягнути з Компанії 193 540 грн.

Має законну силу

26.06.2018

№ 910/4134/18

Господарське

Позив позивача задовільнити в повному обсязі та стягнути з відповідача 81 762 грн., включаючи судовий збір

Має законну силу

Рішення господарського суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. З переліку рішень, що наведені вище, апеляційна скарга була подана лише за судовою справою № 910/10486/18, рішення суду залишилось без змін. Виконання рішення та погашення заборгованості за рахунок коштів Компанії не відбувалось впродовж 2018 року.

Ми звернули увагу на це питання під час аудиту фінансової звітності у зв’язку з тим, що збільшення кількості позивних вимог проти Компанії, а також невиконання попередніх рішень передбачає застосування управлінським персоналом суб’єктивних суджень щодо безперервності діяльності Компанії.

Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступні процедури аудиту: аналіз судових рішень, в яких Компанія виступає позивачем або відповідачем; отримання розуміння впливу таких рішень на діяльність Компанії; аналіз вжитих Компанією заходів, щодо пом’якшення вироку суду; аналіз стану виконання судових проваджень; оцінка повноти та точності розкриття інформації, щодо судових рішень в фінансовій звітності.

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно розкриття інформації, щодо судових рішень за участю Компанії в фінансовій звітності.

Ключове питання аудиту щодо залучення коштів від юридичних осіб (банківських установ)

Згідно з обліковими даними, станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2018 року, поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями Компанії становила 1 904 532 тис. грн та 1 299 648 тис. грн., відповідно. Довгострокова заборгованість станом на зазначені вище дати відсутня.

Ми визначили дане питання ключовим питанням аудиту, адже існує висока ймовірність того, що за суб’єктивним судженням управлінського персоналу довгострокова заборгованість Компанії була визнана, як така, що не планується до повернення, у зв’язку з чим була перенесена до складу поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступні процедури аудиту: аналіз кредитних договорів, в яких Компанія виступає отримувачем кредитних коштів; стан довгострокової заборгованості за кредитами на 31 грудня 2018 року; дослідження нарахувань банківськими установами відсотків, пені та штрафів за прострочення кредитних зобов’язань Компанією, оцінка здійснення виплат та нарахувань Компанією, щодо кредитних прострочених та/або існуючих зобов’язань; аналіз отриманих повідомлень від банківських установ про необхідність погашення зобов’язань Компанією (терміни погашення, можливі штрафні санкції, розмір, нарахованої пені тощо.); проведення опитування управлінського персоналу, щодо наявності можливості у Компанії виплатити кредитну заборгованість перед банківськими установами без необхідності продажу активів Компанії; оцінка правильності, достовірності та повноти відображення інформації щодо залучених коштів від юридичних осіб (банківських установ) у фінансовій звітності Компанії.

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно відображення довгострокової заборгованості Компанії у складі поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями у фінансовій звітності.

Ключове питання аудиту щодо наявності прострочених зобов’язань

Кредиторська заборгованість Компанії за товари, роботи та послуги відображена в фінансовій звітності за 2018 рік на загальну суму 245 825 тис. грн. Зазначена сума включає заборгованість за товари, роботи та послуги, що не змінювалась більше року і має ознаки такої, що є простроченою, зокрема на загальну суму 199 496 тис. грн.

Ми приділили особливу увагу цьому питанню, як ключовому питанню аудиту, у зв’язку з тим, що процес оцінки можливості Компанії та періоду погашення кредиторської заборгованості передбачає застосування значних суджень управлінським персоналом.

 Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступні процедури аудиту: оцінка даних розрахунків Компанії з контрагентами та визначення кредиторської заборгованості, що не мала руху впродовж року; аналіз попередніх періодів на предмет наявності простроченої кредиторської заборгованості; аналіз договорів з постачальниками, щодо умов погашення заборгованості; аналіз запитів від постачальників, щодо наявності боргу та його прострочення; дослідження статусу виконання зобов’язань Компанією перед постачальниками; проведення опитування управлінського персоналу, щодо намірів погашення зобов’язань, можливості їх прострочення та причин такого прострочення; дослідження ліквідних активів Компанії на предмет можливості погашення боргів за їх рахунок; аналіз судових справ, щодо наявності позивів на стягнення простроченої заборгованості.

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно відображення кредиторської заборгованості у фінансовій звітності Компанії.

 

Ключове питання аудиту щодо перевищення керівництвом повноважень при складанні фінансової звітності

Для розгляду цього ключового питання ми виконали наступні процедури аудиту: аналіз процедур внутрішнього контролю, щодо запобігання ризиків недобросовісного виконання управлінським персоналом посадових функцій; огляд протоколів зборів Наглядової ради Компанії; оцінка суджень і рішень, прийнятих керівництвом при формуванні розрахункових оцінок, що включені до фінансової звітності; аналіз значних операцій, які виходять за рамки звичайної діяльності Компанії; тестування належного бухгалтерського оформлення операцій та наявність коригувань; дослідження проведення позапланової податкової перевірки та її результатів; аналіз судових оскаржень результатів перевірки.

Ми вважаємо, що виконані нами аудиторські процедури були прийнятними та достатніми для отримання доказів стосовно достовірності фінансової інформації, представленої управлінським персоналом Компанії у фінансовій звітності.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО НАДІЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ, ЗА ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Компанії.

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

  • ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю.
  • отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії.
  • оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок та відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом.
  • доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.          Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими питаннями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовно, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту консолідованої фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

 

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

 

На виконання вимог частини третьої статті 401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 року №3480-IV (далі – Закон №3480-IV), ми розглянули інформацію, наведену Компанією у Звіті керівництва за 2018 рік.

Відповідальність за складання, зміст та подання Звіту керівництва несе управлінський персонал Компанії. Ця відповідальність включає створення, впровадження та підтримки внутрішнього контролю, необхідного для того, щоб Звіт керівництва не містив суттєвих викривлень внаслідок шахрайства чи помилок, а також за визначення, впровадження, адаптацію та підтримку систем управління, необхідних для підготовки Звіту керівництва.

Наша перевірка нефінансової інформації, що міститься у Звіті керівництва, проведена з метою висловлення думки щодо інформації, зазначеної у пунктах 5-9 частини 3 статті 401 Закону №3480-IV, а також з метою перевірки інформації, зазначеної у пунктах 1-4  частини 3 статті 401 Закону №3480-IV. Ми виконали цю перевірку відповідно до Міжнародних стандартів завдань з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Перевірка обмежена виконанням процедур, які залежать від характеру цієї інформації, зокрема:

  • аналіз інформації, наведеної у Звіті керівництва, з метою визначення того, чи вся інформація розкрита у відповідності до вимог статті 401 Закону №3480-IV;
  • запити персоналу Компанії, відповідальному за підготовку Звіту керівництва, з метою отримання розуміння процедур контролю за збором і реєстрацією даних та інформації, наведених у Звіті керівництва;
  • огляд документів, що підтверджують інформацію, наведену у Звіті керівництва;
  • виконання аналітичних процедур щодо розкриття кількісних показників наведених у Звіті керівництва;
  • порівняння інформації, наведеної у Звіті керівництва з фінансовою звітністю Компанії за 2018 рік та нашими знаннями, отриманими під час аудиту фінансової звітності Компанії.

За результатами перевірки інформації, що включена у Звіт керівництва Компанії за 2018 рік, ми не виявили суттєвих викривлень та фактів, які б свідчили про суттєву невідповідність цієї інформації вимогам чинного законодавства, зокрема, статті 401 Закону №3480-IV.

Основні відомості про аудитора

Протоколом Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БЛІЦ-ІНФОРМ» №25 від 20.03.2019 року було призначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Емерджекс Аутсорсінг» (ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг») аудитором для проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року у відповідності до вимог статті 29 Закону №2258.

Датою призначення аудитора вважається дата затвердження рішення учасників Компанії.

ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг» включено до Реєстру «Суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес» Аудиторської палати України. Номер реєстрації у Реєстрі – 4453.

Ключовий партнер з аудиту, який призначений аудиторською фірмою відповідальним від імені
ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг» за проведення аудиту фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився
31 грудня 2018 року – Вольська Олена Олександрівна (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності – 102204).

Фактичне місцезнаходження аудиторської фірми – Україна, місто Київ, вулиця Університетська 13 А. Офіційний сайт – www.ebskiev.com

Виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження повноважень тривало з 21.03.2019 року по 24.04.2019 року.

Вольська Олена Керуючий партнер (підпис) ТОВ «Емерджекс Аутсорсінг» 03110 Україна, м. Київ, вул. Університетська, 13A. 24 травня 2019 року».