Дата розміщення:  25.05.2019 10:56:01
Дата здійснення дії: 25.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство"Страхова компанiя"ЕйЕмДжи Груп"
Код за ЄДРПОУ:  20783470
Текст повідомлення: 

Для загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР

 про ринок цінних паперів

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство “Страхова компанія «ЕйЕмДжи Груп” (далі – Товариство), місцезнаходження: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги, буд.2, офіс 423, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться 25 червня 2019 року об 12год.00хв., (далі - Збори), за адресою: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги, буд.2, офіс 423.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних загальних зборах акціонерів проводитиметься 25 червня 2019 року з 10-00 год. до 11-30 год., за місцем їх проведення.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів складається станом на 24 годину 21 червня 2019року.

Проект порядку денного:

1. Обрання голови та членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в такому складі: Головко Ніна Василівна – голова лічильної комісії, Грущик роман Євгенович – член лічильної комісії.

2. Обрання голови і секретаря загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:Обрати головою Зборів  Поліводу Ірину Станіславівну, а секретарем Зборів – Шепетько Марію Іванівну.

3. Прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Затвердити запропонований порядок проведення загальних зборів акціонерів: загальні збори акціонерів провести без перерви, на виступи по питанню порядку денного надається до 15 хв., на запитання і відповіді - до 5 хв. Обговорення питань порядку денного проводити в термін до 30 хв.

4.Зміна назви Товариства.

Проект рішення: Змінити назву Товариства  на Приватне акціонерне товариство „Вестін”

5. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження нової редакції.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства, та змінити адресу місцезнаходження Товариства: Україна, місто Київ, вулиця  Бориспільська , будинок 9, офіс 33.

6. Про обрання уповноваженої особи для підписання Статуту Товариства в новій редакції та здійснення дій щодо державної реєстрації Статуту.

Проект рішення: Доручити Голові Правління ПрАТ „СК „ЕйЕмДжи Груп” Бородіну Юрію Васильовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства від імені  акціонерів Товариства  та здійснити  дії щодо державної реєстрації Статуту.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Поліводи Ірини Станіславівна та членів Наглядової ради Товариства: Перегняк Тетяни Степанівни та Моргун Тамари Владиславівни.

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: проводиться кумулятивне голосування.

9. Про припинення повноважень  Ревізора Товариства.

Проект рішення: Припинити повноваження Ревізора Товариства Стецюк Людмили Анатоліївни .

10.Про обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:  проводиться кумулятивне голосування.

Для участі у Зборах надаються документи (паспорт, посвідчення тощо), які ідентифікують особу акціонера (його представника), та для участі представника акціонера - додатково документи, що підтверджують його повноваження (довіреність, оформлену згідно чинного законодавства). Для представників акціонерів - юридичних осіб необхідно пред’явити додатково документи, які підтверджують правомірність видачі довіреності особою (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу про призначення на посаду особи, яка видала довіреність, тощо); для керівників юридичних осіб – акціонерів, які діють без довіреності в інтересах юридичної особи - додатково документи, які підтверджують повноваження такої особи (копія статуту акціонера-юридичної особи, копія рішення уповноваженого органу, про призначення на посаду, тощо).

Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на свій розсуд.

Голосування на Зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного особисто, за письмовою заявою, у робочі дні з 9-00 до 13-00 години та з 14-00 до 18-00, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 02140, м. Київ, вул. О. Мишуги,буд.2, офіс 423, а у день проведення чергових загальних зборів – також у місці їх проведення звертатись до відповідальної особи – члена Наглядової ради  Моргун Тамари Владиславівни.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонер має право оскарження до суду рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного та надавати письмові запитання щодо питань включених до проекту та до порядку денного Зборів до дати їх проведення.

Станом на 24 травня 2019р., дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів, загальна кількість акцій складає 50 000 000, голосуючих акцій – 50 000 000. Адреса власного веб – сайту на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: amg-group.com.ua Довідки за телефоном: (044) 593-39-13(14).

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова правління                                                                     Бородін Ю.В.

 

  25.05.2019 року