Дата розміщення:  12.06.2019 22:06:01
Дата здійснення дії: 12.06.2019
Вид інформації:  Інформація / повідомлення про набуття права власності на контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Молодiжна мода"
Код за ЄДРПОУ:  04592760
Текст повідомлення: 

 

 

 

     Приватне акціонерне товариство “Молодіжна мода “ 12  червня 2019р.    отримало від Савенця Михайла Івановича повідомлення про набуття права власників на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до вимог закону ст.65.2 Закону України “Про акціонерні товариства” :

Приватному акціонерному товариству «Молодіжна мода»

10014, м. Житомир, майдан Перемоги, буд.3

 

 

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку

01010, м. Київ, вул. Московська, 8, корпус 30

 

 

 

Повідомлення

про набуття права власників на домінуючий контрольний пакет акцій

відповідно до вимог ст.65.2 Закону України «Про акціонерні товариства»

 

 

 

 

            1. Савенець Юрій Іванович, код реєстраційного номеру облікової картки платника податку 2326106815, якому належить 980 (дев’ятсот вісімдесят) простих іменних акцій   Приватного акціонерного товариства «Молодіжна мода»  (ЄДРПОУ 04592760, місцезнаходження: 10014, м.Житомир, майдан Перемоги,3, надалі Товариство), що становить 49,974502 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

      2. Савенець Михайло Іванович,  код реєстраційного номеру облікової картки платника податку  2536611339, якому належить 396 (триста дев’яносто шість) простих іменних акцій    Товариства, що становить  20,19 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

      3. Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171) якому належить 489 (чотириста вісімдесят дев’ять) простих іменних акцій Товариства, що становить   24,936257 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства,

що є афілійованими особами разом у сукупності володіють 1865 (одна тисяча вісімсот шістдесят п”ять) простих іменних акцій Товариства, що становить 95,105 % від загальної кількості простих іменних акцій Товариства (надалі особи, що діють спільно),

           

керуючись статтею 65.2 Закону України «Про акціонерні товариства» повідомляють про те, що «_12__» червня 2019 року Савенцем Михайлом Івановичем було набуто 01 (одна) проста іменна акція Товариства,  таким чином особами, що діють спільно та є афілійованими особами, було набуто право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства у розмірі 1865 (одна тисяча вісімсот шістдесят п‘ять) штук простих іменних акцій Товариства, що становить 95,105%  від загальної кількості розміщених Товариством простих іменних акцій.

 

            Кількість акцій Товариства, що належали Савенцю Юрію Івановичу до набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства якому належить 980 (дев’ятсот вісімдесят) штук.

            Кількість акцій Товариства, що належали  Савенцю Михайлу Івановичу до набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства якому належить 395 (триста дев’яносто п’ять) штуки.

            Кількість акцій Товариства, що належали  Товариству з обмеженою відповідальністю «ОНВІ» (ЄДРПОУ 24705171) до набуття особами, що діють спільно, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства якому належить 489 (чотириста вісімдесят дев’ять) штук.

 

            Структура власності осіб, що діють спільно і є афілійованими особами, що набули право власності на домінуючий контрольний пакет акцій Товариства станом на «_12__» червня 2019 року додається.

            Найвища ціна акцій, за якою особи, що діють спільно, прямо придбавали акції Товариства протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій включно з датою набуття становить 250 (двісті п’ятдесят)  гривень за одну акцію. Особи, що діють спільно, протягом 12 місяців, що передують даті набуття домінуючого контрольного пакету акцій, включно з датою набуття опосередковано не придбавали акції Товариства.

 

            Дата набуття особами, що діють спільно і є афілійованими особами, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства «_12__» червня 2019 року.

            Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах заявника цієї вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах:

            Депозитарна установа_Товариство з обмеженою відповідальністю  «Зберігач –Капітал»  ЄДРПОУ 36859362

 

            Додаток:

1. Копії виписок з рахунків в цінних паперах осіб, що діють спільно та є афілійованими особами, всього на 03 аркушах.

2. Структура власності особи, що набула право власності на домінуючій контрольний пакет акцій та її афілійованих осіб станом на «_12_» _червня 2019 року на 01 аркуші.

 

 

 

 

Савенець Юрій Іванович ________________________

 

Савенець Михайло Іванович _____________________

 

ТОВ «ОНВІ»  

                                              

Генеральний директор        ________________________М.І.Савенець                                    

           

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
05.09.2017 № 662

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності особи та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства), що міститься в повідомленні про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій

Структура власності
особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства, та її афілійованих осіб (якщо станом на дату повідомлення афілійованим особам належали акції товариства) станом на 12 червня  2019__ року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Cавенець Юрій Іванович

с.Лука,Житомирська обл..

 

ТОВ “ОНВІ “

Код ЄДРПОУ 2470517110025, м.Житомир,вул.Корольова,буд.150-А,10025

Савенець Михайло Іванович

М. Житомир, вул. Чехова, буд.2 , кВ. 69

 

ФО

 

 

 

 

 

ЮО

 

 

 

 

 

 

ФО

         4

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

4

49,97450

 

 

 

 

 

24,936257

 

 

 

 

 

20,193778

45,135

 

 

 

 

 

70,175

 

 

 

 

 

 

74,91

95,105

 

 

 

 

 

95,105

 

 

 

 

 

 

95,105

 

 

 

 

 

 

Савенець Михайло Іванович

980

 

 

489

 

 

395

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Довідки за телефоном  (412) 474529

 

Савенець Юрій Іванович ________________________

 

Савенець Михайло Іванович _____________________

 

ТОВ «ОНВІ»  

                                              

            Генеральний директор        _______________________М.І.Савенець

 

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщені повідомлення - http://molodizhnamoda.ho.ua/