Дата розміщення:  12.06.2019 23:14:01
Дата здійснення дії: 12.07.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАПИРИСТВО "ФЛАС"
Код за ЄДРПОУ:  22684950
Текст повідомлення: 

Приватне акціонерне товариство «ФЛАС»

(далі-Товариство), код за ЄДРПОУ 22684950, місцезнаходження: 61022, м. Харків, майдан Свободи, буд.5, під.1, кім.118,  повідомляє про скликання  позачергових загальних зборів акціонерів, які  відбудуться «12» липня 2019 року о 12-00 за адресою: 61098, Харків, вул. Полтавський шлях, 146 ТЦ «АТЛАС», конференц-зала).

Реєстрація акціонерів та їх представників буде здійснюватись у день проведення зборів «12» липня 2019 року  з 11-00 по 11-45 за місцем проведення зборів (61098, Харків, вул. Полтавський шлях, 146 ТЦ «АТЛАС», конференц-зала).

 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, буде складено станом на 24 годину «08» липня 2019 року (станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів).

 

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 

1. Обрання  лічильної комісії Загальних Зборів акціонерів. Припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у наступному складі:  Голова лічильної комісії Захаров Павло Валентинович.

Припинити повноваження лічильної комісії Товариства після оформлення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів.

 

2. Обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Герасимову Оксану Миколаївну, Секретарем – Головатенко Наталію Валентіновну.

 

3.  Затвердження регламенту (порядку проведення) Загальних Зборів акціонерів та порядку голосування.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів акціонерів та порядок голосування на них:

Час на доповідь  - 10 хвилин; Час на запитання – 2 хвилини; Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства. 

 

4. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування: бюлетені для голосування засвідчуються після їх отримання Лічильною комісією Загальних зборів. У разі недійсності бюлетеня,  про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Бюлетень засвідчується підписом Голови лічильної комісії та печаткою Товариства. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

 

5. Про припинення повноважень Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку з неможливістю подальшого виконння повноважень через стан здоров’я, припинити повноваження Генерального директора Левченко Валерiя Миколайовича.

 

6. Про обрання Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Обрати Генеральним директором Товариства Коновалову Олену Василівну.

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дня проведення Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п’ятницю)  у робочий час (з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин) за місцезнаходженням Товариства (61022, м. Харків, майдан Свободи, буд.5, під.1, кім.118), а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення (61098, Харків, вул. Полтавський шлях, 146 ТЦ «АТЛАС», конференц-зала), шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами щодо проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є Захаров Павло Валентинович, телефон для довідок (057) 7667631.  

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дати їх проведення акціонери мають право на підставі письмового запиту ознайомитися з проектами рішень з  питань порядку денного. Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статт 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://ti22684950.pat.ua/

Загальна кількість акцій станом на 28.05.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення прозачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФЛАС», становить 1407 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на 28.05.2019 року, дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ФЛАС», становить 1407 штук.

 

 

 Генеральний директор                                                                               Левченко В.М.