Дата розміщення:  13.03.2019 15:33:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО"
Код за ЄДРПОУ:  05471081
Текст повідомлення: 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»

(далі за текстом – ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» або «Товариство»),

місцезнаходження якого: Україна, Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Київська, 8є.

 

Повідомляє акціонерів про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», що відбудуться 15 квітня 2019 року о 11 годині 00 хвилин за адресою: Україна, 08132, Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, актова зала, каб. №12.

Реєстрація акціонерів буде здійснюватися у день проведення Загальних зборів акціонерів з 10 години 15 хвилин до 10 години 45 хвилин за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Київська, буд. 2-б, 1-й поверх, вестибюль.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», буде складено станом на 24 годину 09 квітня 2019 року.

 

Проект порядку денного та проекти рішень з питань порядку денного

 

 1. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (далі – Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.

Проект рішення:

1.  Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович.

2.  Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Степаненко Олена Миколаївна, члени лічильної комісії: Бурлака Ольга Володимирівна, Лебідь Микола Сергійович з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

 1. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1. Підтвердити повноваження голови Загальних зборів акціонерів – акціонера Соловйова Юрія Юрійовича, та секретаря Загальних зборів акціонерів – члена Наглядової ради Глазової Ольги Валеріанівни, уповноважених рішенням Наглядової ради Товариства (протокол від 05.03.2019 р.).

2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:

 • для доповіді по питанню «Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства» – до 20 хвилин;
 • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хвилин;
 • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;
 • відповіді по запитаннях – до 10 хвилин.

3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства, шляхом підняття мандатів.

 

 1. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2018 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік затвердити.

 

 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 

 1. Розподіл прибутку та збитків Товариства.

Проект рішення:

У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2018 році, прибуток за 2018 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.

 

 1. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі.

 

 1. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

 1. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).

3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

 

 1. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.

 

 12.   Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

Відповідно до п.5 ч.3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення по даному питанню не включається до повідомлення акціонерам.

 

13.  Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії у розмірі 0 грн. на місяць (безоплатно).

3. Обрати Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

 

14.       Про схвалення договорів з АТ «СБЕРБАНК».

Проект рішення:

Затвердити укладені між ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (ЄДРПОУ 05471081) та АТ «СБЕРБАНК» (ЄДРПОУ 25959784) договори, а саме:

-      Договір про внесення змін  № 6 від 15.08.2018р. до Договору поруки від  29 березня 2012 року;

-      Договір про внесення змін №9 від 15.08.2018р. до Договору поруки № 16-В/09-П-3 від 30.06.2009р;

-      Договір про внесення змін №6 від 15.08.2018р. до Договору поруки від 28 січня 2011 року.

 

15. Про схвалення та/або вчинення правочинів.

Проект рішення:

1. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході фінансово-господарської діяльності, а саме:

- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед Товариством граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;

- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед особою граничною сукупною вартістю кожного договору (правочину) до 2 500 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.

2. Уповноважити Генерального директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені Товариства правочинів в рамках встановленої граничної вартості.

 

Адреса веб-сайту ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО», на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» – www.sevenergo.com.ua.

 

Кількість простих іменних акцій, згідно переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, сформованого станом на 06.03.2019 року становить:

- загальна кількість простих іменних акцій - 26 889 600 шт.;

- загальна кількість голосуючих простих іменних акцій  - 26 257 681шт.

 

Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення Загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, за адресою - Україна, 08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н., м. Вишневе, вул. Київська, 8 є, каб. 305, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Бурлака Ольга Володимирівна. Телефони для довідок: (044) 232-15-02, (067) 243-07-43.

 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

 

Для реєстрації та участі у Загальних зборах, акціонерам необхідно мати паспорт, представникам акціонерів - паспорт та довіреність, оформлену відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право змінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО» (тис. грн)

 

 

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

194 020

193 711

Основні засоби (за залишковою вартістю)

2 750

247

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

190 157

191 769

Гроші та їх еквіваленти

84

33

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

10 330

34 840

Власний капітал

19707

43242

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

6722

6722

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1203

9162

Поточні зобов'язання і забезпечення

173110

141307

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-24510

-4342

Середньорічна кількість акцій (шт.)

26889600

26889600

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

    

Генеральний директор ПАТ «ЕК «СЕВАСТОПОЛЬЕНЕРГО»