Дата розміщення:  13.03.2019 15:35:01
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство " Житомирське автотранспортне підприємство 11854"
Код за ЄДРПОУ:  03116625
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів

Приватне акціонерне товариство "Житомирське автотранпортне підприємство 11854"( іден.код 03116625) надалі Товариство ,повідомляє про проведення чергових(річних) загальних зборів акціонерів Товариства ,надалі-збори,які відбудуться 19 квітня 2019 р. о 14.00 годині за адресою : м.Житомир вул. Корольова ,158,в приміщенні клубу підприємства.

Реєстрація акціонерів ( їх представників) для участі у зборах буде проводитись 19 квітня 2019 р. з12.00 до 13,45 год.за місцем проведення зборів.Перелік акціонерів які мають право на участь у чергових( річних) зборах Товариства складено станом на 24 годину 15 квітня 2019 р.. Інформацію з проекту рішення щодо кожного питання порядку денного зборів розміщено на власному іеб-сайті Товариства :http://atp11854.constanta.dp.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами ,з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до зборів :

акціонери мають можливість ознайомитись з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцем знаходження Товариства у робочі дні з 8.00 до 17.00 год. за адресою : 10025 м.Житомир вул.Корольова ,158у приміщенні клубу.В день проведення чергових загальних зборів - за місцем їх проведення. Посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами -член Наглядової Ради  Федорченко Іван Андрійович.тел.для довідок ( 0412) 33 50 02.

Права надані акціонерам відповідно до вимог ст.ст 36 ,38 Закону України"Про акціонерні товариства"

Кожний акціонер має право внести пропозицію щодо питань включених до проекту порядку денного загальни х зборів акціонерного товариства.Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальни х зборів акціонерів.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту денного повінні містити відповідні проекти рішень з цихпитань.Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища(найменування) акціонера ,який їх вносить ,типу/або класу належних йому пропозицій до питання та/або проекту рішення.Пропозиції акціонерів  які сукупно євласниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій підлягають обовязковому включенню до порядку денного загальних зборів. Зміни до проектупорядку денного загальних зборів вносятся лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованихпитань.Уразі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний а також проектирішень що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Порядок участі та глосування на загальних зборах за довіреністю:

Акціонер має право призначити свого представника постійного або на певний строк.Акціонер має право у будь-який моментзамінити свого представника повідомівши про це Правління товариства. Повідомлення акціонером відповідного органутовариства про призначення ,заміну або відкликання свого предстваника може здійснювати за допомогою засобівелектронного звязку відповідно до законодавства про електронний документооборот.Довіреність на право участі таголосування на загальних зборах ,видана фізичною особою ,посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами ,0які вчиняють нотаріальні дії а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку.Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах товаристваможе містити завдання щодо голосування ,тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того ,як іза яке рішення потрібно проголосувати.Під час голосування на загальних зборах представник повиненголосувати саме так як передбачено завданням щодо голосування.Якщо довіреність не містить завдання щодо голосуванняпредставник вирішує всі питання щодо голосування на загальниз зборах на свій розсуд.Акціонер має правовидати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах товариства.Надання довіреності на правоучасті та голосуваннях на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера який видав довіреність ,замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів : Станом на 4 березня 2019 р. загальна кількість акцій - 3243618 шт. , голосуючих акцій - 2302953 шт.

Перелік документів що має надати акціонер ( представник акціонера) для його участі у загальних зборах :Для участі у загальних зборах акціонерам(представника акціонерів) необхідно мати при собі документ що посвідчуєособу. Представникам акціонерів необхідно додатково надати документ що посвідчує повноваження представника ( для керівників юридичних осіб-документ про призначення на посаду та виписку юридичної особи яка підтверджуєповноваження керівника діяти без довіреності,для інших представників-довіреність видану для участі у зборах,оформлену згідно з вимогами законодавства України)

Перелік питань з проектом рішень щодо кожного питання,включених до проекту порядку денного :

1Обрання лічільної комісіїОбрати лічильну комісію у складі:голова лічильної комісії-СтельмахН.А. члени комісії-Черкавська Л.В.,Наумчук Т.В.
2Обрання голови та секретаря загальних зборів,затвердження регламенту загальних зборівОбрати головою загальни х зборів -Федорченка А.І.,секретарем загальних зборів -Гошу Л.І.,встановити наступний порядок проведення загальних зборів : виступ доповідоча з питаньпорядку денного - до 15 хв.,виступи учасників у дебатах та обговореннях з пи таньпорядку денного - до 5 хв. ,час для відповідей на питання ,довідки - 3 хв.Встановити порядок розгляду питань порядку денного загальних зборів акціонерівтовариства -у відповідності до порядку вказаного в повідомленні про проведеннязагальних зборів акціонерів Товариства,який був у всьаг\новленому порядку опублікований та надісланий кожному акцонеру ,зазначеному в перелікуакціонерів. Для витупу на загальних зборах акціонерів товариства слово може будинадане лише акціонерам та їх уповноваженим особам та представника Наглядової ради,Ревізійної комісії та бухгалтерїї товариства.Всі питання та пропозиції з порядку денного загальних зборів акціонерів надавати виключно в письмовій формі через секретаря зборів і тількі по тому питанню порядку денного яке у цей час розглядається.Питання і пропозиції по поточномупитанню приймаються до моменту початкцу голосцвання по цьому питанню порядку денного.Голова зборів  акціонерів формулює питання і вказує номер бюлетня який потрібно використовуватипри голосуванні по даному питанню.Голосування проводиться шляхом відзначення у бюлетені відповідного рішення-акціонер проставляє хрестик в квадраті напроти напису"ЗА" "ПРОТИ" "УТРИМАВСЯ" в залежності від прийнятого рішення.
3Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. та визначення основних напрямків діяльності на 2019 р.Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 р. та визначення основни х напрямків діяльності на 2019 р..
4Звіт наглядової ради за 2018 р.Звіт наглядової ради за 2018 р.
5Звіт та висновки Ревізійної комісії товариства про роботу за 2018 р.Звіт та висновки ревізійної комісії про результати роботи товариства у 2018 р.
6Затвердження річного балансу товаристваЗатвердити річни й звіт за 2018 р. та баланс товариства станом на 31.12.2018 р.
7Затвердження порядку розподілу прибутку ,строку та порядку виплати частки прибутку товариства за підсумками діяльності у 2018 р.

7.1 Затвердити розподіл прибутку товариства ,а саме чистий прибуток за результатами діяльності товариства в 2018 р. в розмірі 630751грн розподіліти таким чином:

40% - фонд розвитку підприємства;

35%-фонд дивідендів;

10%-фонд матеріальної допомоги;

5%-фонд соціального розвитку;

5%-резервний фонд;

5%-інши фонди

7.2 Частину чистого прибутку звітного періоду в розмірі 220762грн направити на виплату дивідендів по простих іменних акціях товариства за 2018 р. Дивіденді на одну просту акцію складають - 0,06363649172 грн.

7.3 Уповноважити Наглядову раду товариства до 15.06.2019р. визначити порядок та строки виплати дивідендів,визначити дату складання переліку осіб ,які мають право на отримання дивідендів.

8Приведення Статуту товариства у відповідность до закону України"Про акціонерні товариства" із змінами.Затвердження Статуту товариства у новій редакції.Затвердити нову редакцію Статуту  Приватного акціонерного товариства"Житомирське автотранспортне підприємство 11854".Надати повноваження директору Шкорботуну Олександру Павловичу підписати Статут Приватного акціонерного товариства "Жи томирське автотранспортне підприємство 11854" у новій редакції та вчинити необхідні дії щодо внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізични х осіб-підприємців.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ( тис.грн)

Найменування показникаЗвітний 2018 р.Попередний 2017 р
Усього активів58705782
Основні засоби(за залишковою вартісю)35823810
Запаси494443
Сумарна дебіторська заборгованість1108842
Грошові кошти та їх еквіваленти686687
Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)378-56
Власний капітал43053874
Зареєстрований(папйовий/статутний)капітал811811
Довгострокові зобовязання і забеспечення--
Поточні зобовязання і забеспечення15651908
Чистий фінансовийрезультат :прибуток(збиток)631572
Середньорічна кількість акцій ( щт)32436183243618
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію(грн)0,000194535850,00017634628