Дата розміщення:  13.03.2019 15:47:02
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство “Акціонерна Радіотелевізійна компанія “ГЛАС”
Код за ЄДРПОУ:  19047568
Текст повідомлення: 

Додаток №1

до протоколу № 1

ЗАСІДАННЯ ДИРЕКЦІЇ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС»

Від 20.02.2019 р.

.

 

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРЕНОГО ТОВАРИСТВА

"АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС"

код ЄДРПОУ 19047568

 

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС»

65107, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83.

Дата, час початку та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

19 квітня 2019 року, 15:00 год.

Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, офіс 419/1

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Початок реєстрації акціонерів о 14.00,

Закінчення реєстрації акціонерів о 14.50.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

15.04.2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного

1. Обрання голови  та членів лічильної комісії, прийняття рішень про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію у кількості трьох осіб:

Голова лічильної комісії – Бєліков Руслан Васильович ;

Член лічильної комісії – Коваль Єгор Володимирович;

Член лічильної комісії – Євдокимова Марія Олексіївна.

Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню позачергових загальних зборів.

              

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів.

Проект рішення:

       Обрати робочі органи загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС», а саме Голову та секретаря загальних зборів у наступному складі:

Голова зборів – Молдавський Леонід Семенович;

Секретар зборів – Жоліна Валентина Вікторівна.

 

3.  Затвердження регламенту та порядку голосування  загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів:

- доповіді – до 10 хв.

- виступи – до 5 хв.

Голосування проводити послідовно після розгляду кожного питання включеного до порядку денного загальних зборів. Голосування з питань порядку денного проводиться бюлетенями.

         Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з переліку питань, що виносяться на голосування.

         Для прискорення ходу зборів дозволяється розглядати наступне питання порядку денного без оголошення результатів попереднього, окрім пов’язаних питань.

         Ніхто з учасників зборів не може виступити без згоди голови зборів. Голова зборів може перервати виступаючого, якщо час його виступ перевищує затверджений регламент.       

         Будь-який акціонер може взяти участь у виступах, зауваженнях, уточненнях тільки з того питання, яке обговорюється.

         Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

Бюлетені для голосування, видані акціонеру (представнику акціонера) за результатами проведеної реєстрації, засвідчуються підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

 

4. Розгляд звіту Дирекції Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт Дирекції Товаристваза 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Дирекції за 2018 рік - роботу Дирекції Товариствау звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні напрямки діяльності Товариства, перспективирозвитку та основні заходи на 2019 рік

 

5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду; затвердження заходів за результатами такого розгляду.

Проект рішення:

Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною. Прийняти рішення за результатами такого розгляду та затвердити основні заходи діяльності Ревізора на 2019 рік.

 

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товаристваза 2018 рік.

 

7. Розподіл прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахуванням вимог законодавства України.

Проект рішення:

У 2018 році Товариство отримало прибуток у розмірі ___1,4__  тис.грн. Отриманий прибуток спрямувати на  збільшення додаткового капіталу. Надати повноваження Генеральному директору використовувати грошові кошти додаткового капіталу на розвиток Товариства. Запропоновано дивіденди за 2018 рік не виплачувати; Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

 

8.  Внесення змін до Статуту Товариства в зв’язку з приведенням його у відповідність до діючого законодавства України шляхом затвердження Статуту у новій редакції.

Проект рішення:

Затвердити нову редакцію статуту ПРАТ «АРТК «ГЛАС».

 

9.  Обрання уповноваженої особи  на підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

Проект рішення: Призначити Генерального Директора Євдокимову О. Г. особою, відповідальною за підписання нової редакції Статуту Товариства та проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.

 

  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – www.glasweb.com.

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНА КОМПАНІЯ «ГЛАС» станом на 04.03.2019 р. (згідно переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, що мають відбутися 19.04.2019 р. (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій):

Згідно інформації, зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 04.03.2019 року:

- загальна кількість простих акцій Товариства становить – 10000 штук;

- загальна кількість простих голосуючих акцій Товариства становить – 10000 штук.

 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, а також із формою і текстом бюлетеня для голосування,  у робочі дні з 09:00 до 17:00 (перерва: 13:00-14:00) за адресою: Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, офіс 419/1; посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор ПРАТ «АРТК «ГЛАС» – Євдокимова Олена Геннадіївна. Телефон для довідок: (048) 714-85-61. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Пропозиціі до проекту порядку денного загальних зборів Товариства вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства та подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.                                                                                                                                               

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається акціонеру Дирекцією Товариства протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Документи (матеріали), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів (матеріалів) для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами (матеріалами) з питань порядку денного надсилати за адресою: 65107, Україна, Одеська область, м. Одеса, вул. Канатна, будинок 83, офіс 419/1.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів         

328,8

346,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

0,3

14,2

Запаси

-

-

Сумарна дебіторська заборгованість

226,9

235,9

Грошові кошти та їх еквіваленти

1,9

10,3

Нерозподілений прибуток  (непокритий збиток)

-380,2

-381,6

Власний капітал

-226,7

-228,1

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

50,0

50,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

531,4

571,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

1,4

-43,9

Середньорічна кількість акцій (шт.)

10000

10000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,14

-4,39

 

 

 

Генеральний директор

ПРАТ «АРТК «ГЛАС»                                                         Євдокимова Олена Геннадіївна

                                                                    

                                                          М.П.