Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО"
Код за ЄДРПОУ:  01431386
Текст повідомлення: 

До уваги акціонерів!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД ТУТКОВСЬКОГО» (надалі також – Товариство, код за  ЄДРПОУ - 01431386, місцезнаходження: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства.

Дата, час та місце проведення загальних зборів: «25» квітня 2019 року о 12-00 годині за адресою:

42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.

Час початку і час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

25.04. 2019 року,  з 11-00 до 11-45 за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

«19» квітня 2019 року станом на 24 годину

Перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування), щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

№ п/п

Питання

Проект рішення

1

Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Припинити повноваження лічильної комісії, обраної  загальними зборами 20.04.2018 року.

Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Партола Тетяна Валентинівна, члени лічильної комісії: Ласкавий Микола Олександрович, Падука Олександр Михайлович. Встановити, що повноваження голови та членів лічильної комісії припиняються після складання та підписання протоколів  про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів.

2

Про визначення порядку засвідчення бюлетенів для голосування.

Засвідчити бюлетені шляхом проставлення напису «засвідчено», печатки Товариства,  підпису голови правління Товариства та дати засвідчення на кожній сторінці бюлетенів, в тому числі - бюлетенів для кумулятивного голосування.

3

Про обрання голови та секретаря зборів.

Обрати головою зборів Кириченко Галину Петрівну, а  секретарем зборів – Чмирьова Дмитра Валерійовича. Строк повноважень голови та секретаря зборів – до переобрання.

4

Про затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів та затвердження порядку голосування на зборах.

Затвердити наступний регламент проведення зборів: доповідь – до 10 хвилин; співдоповідь за попереднім записом, що надається Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера – до 5 хвилин; обговорення – до 5 хвилин;пропозиції/зауваження надавати Голові зборів у письмовому вигляді із зазначенням ПІБ акціонера або представника акціонера; голосувати з питань порядку денного – бюлетенями. По всіх питаннях Порядку денного провести голосування з використанням бюлетенів, затверджених рішенням наглядової ради Товариства і засвідчених підписом Голови наглядової ради. Голосування провести за принципом: "одна голосуюча акція – один голос", за винятком питань 16, 21 порядку денного, по яким провести кумулятивне голосування.

5

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 роках прийняти до відома та визнати роботу правління в 2018 році задовільною.

6

Звіт наглядової ради Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Звіт наглядової ради про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до відома та визнати роботу наглядової ради в 2018 році задовільною.

7

Звіт та висновки ревізійної комісії  з  фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018  р. та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновку ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

 

Звіт ревізійної комісії з фінансової діяльності Товариства в 2018 році та висновки ревізійної комісії з річного звіту і балансу Товариства за 2018 рік прийняти до відома. Затвердити висновок ревізійної комісії з річного фінансового звіту і балансу Товариства за 2018 рік.

8

Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів правління, наглядової ради та ревізійної комісії.

Затвердити звіти правління та наглядової ради про роботу в 2018 році, затвердити звіт ревізійної комісії з фінансово – господарської діяльності Товариства в 2018 році. 

9

Затвердження фінансового річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Затвердити фінансовий річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 

10

Затвердження річного звіту Товариства.

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

11

Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018.

Чистий прибуток за 2018 рік у розмірі 150,0 тис. грн. залишити у якості нерозподіленого прибутку в розпорядженні Товариства. Дивіденди акціонерам не виплачувати.  

12

Про визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Визначити напрямами діяльності Товариства в 2019 році наступні: збільшення обсягів збуту товарів та послуг Товариства.

13

Про припинення повноважень голови та членів наглядової ради Товариства.

Припинити повноваження голови та членів наглядової ради Товариства  у повному складі, а саме: голови наглядової  ради – Кириченко Галини Петрівни та членів наглядової ради –Чмирьова Дмитра Валерійовича, Іванової Олени Миколаївни, Чернявської Наталії  Миколаївни, Теодорович Ольги Олегівни.

14

Про припинення дії  цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

Визначити, що з припиненням повноважень голови та членів наглядової ради Товариства одночасно припиняється дія договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства. Уповноважити голову правління Товариства – підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами наглядової ради Товариства.

15

Про визначення кількісного складу наглядової ради Товариства.

Визначити кількісний склад наглядової ради Товариства у кількості 3 (три) особи.

16

Про обрання членів наглядової ради Товариства.

Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

17

Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами наглядової ради Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів наглядової ради)  - 3 роки з моменту обрання. Уповноважити голову правління Товариства підписати  цивільно – правові договори з обраними членами наглядової ради Товариства. Встановити, що голова та члени наглядової ради Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

18

Про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії  Товариства.

Припинити повноваження голови та членів ревізійної комісії Товариства у повному складі, а саме: голови ревізійної комісії Плісової Майї Анатоліївни, членів ревізійної комісії Романенко Оксани Вячеславівни, Загороднюк Нелі Анатоліївни.

 

19

Про припинення цивільно – правових договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Припинити цивільно – правові договори, укладені з головою та членами ревізійної комісії. Уповноважити голову правління Товариства –підписати додаткові угоди щодо припинення (розірвання) таких договорів, укладених з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

20

Про визначення кількісного складу ревізійної комісії Товариства.

Визначити кількісний склад ревізійної комісії Товариства в кількості 2 (дві) особи.

21

Про обрання членів ревізійної комісії Товариства.

Голосування буде проводитися шляхом кумулятивного голосування.

22

Про затвердження умов цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з головою та членами ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, уповноваженої підписати цивільно – правові договори з головою та членами ревізійної комісії Товариства.

Затвердити умови безоплатних цивільно – правових договорів, які будуть укладатися з членами ревізійної комісії Товариства. Строк дії договорів (строк повноважень членів ревізійної комісії) - 3 роки з моменту обрання.  Уповноважити голову правління Товариства підписати цивільно – правові договори з обраними членами ревізійної комісії Товариства. Встановити, що голова та члени ревізійної комісії Товариства виконують свої повноваження на безоплатній основі.

23

Про попереднє надання згоди (погодження) на вчинення значних правочинів Товариства, що можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого  рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Попередньо схвалити значні правочини, в тому числі правочини із заінтересованістю, значні правочини із заінтересованістю, які можуть укладатися Товариством протягом не більше одного року з дня прийняття рішення зборами. А саме: договори купівлі – продажу основних засобів, оборотних та необоротних активів, нематеріальних активів, договори про надання послуг (виконання робіт), договори купівлі – продажу, договори поставки, в тому числі які можуть укладатися за результатами проведення процедур закупівлі за державні кошти, кредитні договори, договори застави та іпотечні договори, договори поруки, додаткові угоди (додаткові договори), які можуть укладатися Товариством до вже укладених договорів, а також - будь – які інші договори гранична сукупна вартість кожного з договорів або декількох пов’язаних договорів може становити до 100 000 000,00 грн.; в тому числі, також: одержання Товариством кредитів/позик (прийняття грошових зобов’язань), гарантій, та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг банківських установах; - передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів; - забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; - купівля-продаж майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; - інші господарські правочини, які пов'язані з діяльністю Товариства і в яких воно виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість значних правочинів, на вчинення яких загальними Зборами акціонерів надана попередня згода, не може перевищувати 100 000 000,00 грн. Уповноважити наглядову раду Товариства, на виконання даного рішення, прийнятого акціонерами, надавати Товариству погодження чи відмову від погодження конкретних правочинів, що вчиняються товариством. Зобов’язати виконавчий орган Товариства звертатися до наглядової ради Товариства, у порядку встановленому Статутом Товариства та внутрішніми положеннями Товариства, за отриманням погодження для вчинення конкретно визначеного значного правочину, в тому числі і тих правочинів, попереднє погодження на вчинення яких надане акціонерами.

24

Про внесення змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність  до чинного законодавства. Затвердження нової редакції Статуту. Уповноваження осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та вчинення дій щодо державної реєстрації Статуту.

 

Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції у зв’язку з приведенням його у відповідність з чинним законодавством. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважили голову правління Товариства підписати нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити голову правління Товариства (з правом передоручення іншим особам) забезпечити подання в установленому порядку документів для державної реєстрації Статуту Товариства (нова редакція) і змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

25

Про внесення змін та доповнень до внутрішніх положень Товариства та викладення в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердження нових редакцій внутрішніх положень Товариства.   

Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень Товариства та викласти в новій редакції Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію. Затвердити нову редакцію  Положення про загальні збори Товариства, Положення про виконавчий орган (правління), Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання Товариством повідомлення про проведення загальних зборів до 25 квітня 2019 року (включно), акціонери мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, приймальня № 1в робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 09:00 до 16:00; а в день проведення зборів (25 квітня 2019 року) – за місцем їх проведення за адресою: 42004, Сумська обл., м. Ромни, вул. Полтавська, 170, актовий зал № 1.

Для ознайомлення з матеріалами та документами акціонер (представник) звертається до відповідальної особи за зазначеними вище відповідною адресою та час; надає паспорт (для представника - паспорт та довіреність з відповідними правами); відповідальна особа надає матеріали; після ознайомлення акціонер (представник) повертає матеріали відповідальній особі в повному об’ємі. Факт надання та повернення матеріалів фіксується в "Журналі надання матеріалів щодо загальних зборів акціонерів, що скликані на 25 квітня 2019 року" із зазначенням часу отримання, повернення матеріалів, відповідних підписів акціонера (представника). Особа відповідальна за ознайомлення акціонерів з матеріалами – Голова правління Дубенко Л.А.

Для участі у  загальних зборах акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та документ, що посвідчує особу (паспорт). Відсутність таких документів є підставою для відмови акціонеру (його представнику) в реєстрації.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:  Представником акціонера на загальних зборах товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.  Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення  загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: Акціонери мають право надсилати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства в обсязі та порядку згідно статті 38 Закону України "Про акціонерні товариства". Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Інформація відповідно до ч.4. ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (05 березня 2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 12 000 000 штук; загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 11 477 491 штук. Статутний капітал товариства іншими типами акцій не представлений.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інша інформація згідно вимог статті 35 Закону України "Про акціонерні товариства":

http://tutkovsky.com/ua/companies/zttk/information

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Попередній

2017

Звітний

2018

Усього активів  

5980

7714

Основні засоби  

8755

8672

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

-

Запаси 

836

1578

Сумарна дебіторська заборгованість  

240

451

Грошові кошти та їх еквіваленти 

317

977

Нерозподілений прибуток 

102

183

Власний капітал 

2211

2361

Статутний капітал 

3000

3000

Довгострокові зобов'язання 

620

620

Поточні зобов'язання 

3149

4733

Чистий прибуток (збиток) 

84

150

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

12000

12000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

19

21

 

Довідки за телефоном - (+3805448) 7-85-99

Наглядова рада Товариства»