Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «ПЛУТОН»
Код за ЄДРПОУ:  23795568
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ  про проведення РІЧНИХ загальних зборів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЛУТОН»

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ПЛУТОН» (ідентифікаційний код 23795568, місцезнаходження: 69000 м. Запоріжжя, проспект Леніна, буд. 75, далі – Товариство) повідомляє про скликання річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.04.2019 року о 12 годині 00 хвилин за адресою: 69076 м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, перший поверх, кабінет служби безпеки № А1-02.

 Проект порядку денного з проектами рішень:

1.      Обрання лічильної комісії та затвердження її складу.

Проект рішення:

Обрати Лічильну комісію у складі:

Голова лічильної комісії –  Мелікян Вікторія Вікторівна;

Член лічильної комісії – Кривоплясова Надія Володимирівна.

2.      Обрання голови та секретаря загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

Обрати Головою загальних зборів Товариства – Голєву Тетяну Костянтинівну.

Обрати Секретарем загальних зборів Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича.

3.      Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів Товариства.

Проект рішення:

         затвердити наступний регламент загальних зборів Товариства:

- надати виступаючим по питаннях порядку денного – до 15 хв.;

- відвести на обговорення питань порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

4.       Розгляд звіту Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Прийняти звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Визнати  результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році задовільними.

 1. Розгляд звіту Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення:

Прийняти звіт Ревізора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності в 2018 році. Визнати  фінансову звітність складеною у відповідності вимогам  законодавства, а фінансовий стан Товариства задовільним.

 1. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік.

 1. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році. Прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження розміру дивідендів Товариства.

Проект рішення:

Збиток 2018 року покрити за рахунок доходу, отриманого в минулих періодах. Дивіденди за 2018 рік не виплачувати.

 1. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, окрім правочинів щодо відчуження активів Товариства.

Проект рішення:

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення, окрім правочинів щодо відчуження активів Товариства.

9. Про доповнення видів економічної діяльності Товариства наступними КВЕД:

 1. 33.20;
 2. 41.10;
 3. 41.20;
 4. 42.22;
 5. 42.99;
 6. 43.11;
 7. 43.12;
 8. 43.29;
 9. 43.91;
 10. 43.99;
 11. 45.20;
 12. 62.02;
 13. 71.11;
 14. 71.12;
 15. 72.19;
 16. 72.20;
 17. 77.32;
 18. 77.33;
 19. 77.39.

Проект рішення:

Доповнити види економічної діяльності Товариства наступними КВЕД:

 1. 33.20;
 2. 41.10;
 3. 41.20;
 4. 42.22;
 5. 42.99;
 6. 43.11;
 7. 43.12;
 8. 43.29;
 9. 43.91;
 10. 43.99;
 11. 45.20;
 12. 62.02;
 13. 71.11;
 14. 71.12;
 15. 72.19;
 16. 72.20;
 17. 77.32;
 18. 77.33;
 19. 77.39.

10. Про внесення змін до відомостей щодо місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви вулиці: з 69000, м. Запоріжжя, проспект Леніна буд. 75,

на 69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний буд. 75.

Проект рішення:

Змінити відомості щодо місцезнаходження Товариства у зв’язку із зміною назви вулиці: з 69000, м. Запоріжжя, проспект Леніна буд. 75,

на 69000, м. Запоріжжя, проспект Соборний буд. 75.

11. Про внесення змін до інформації для здійснення зв’язку з Товариством.

Проект рішення:

Внести зміни до інформації для здійснення зв’язку з Товариством. Телефон/факс: +380(61) 239-7900; +380(61)239-7901. Адреса електронної пошти: info@pluton.ua.

12.    Про внесення змін до статуту ПрАТ «ПЛУТОН» шляхом викладення його у новій редакції, та затвердження нової редакції статуту ПрАТ «ПЛУТОН».

Проект рішення:

Внести зміни до статуту ПрАТ «ПЛУТОН» шляхом викладення його у новій редакції, та затвердити нову редакцію статуту ПрАТ «ПЛУТОН».

13.    Про проведення державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Проект рішення:

Провести державну реєстрацію змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

14.    Про надання повноважень Генеральному директору Товариства - Овсянікеру Дмитру Юхимовичу на представлення інтересів Товариства в усіх Філіях Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя, з правом передоручення.

Проект рішення:

Уповноважити Генерального директора Товариства - Овсянікера Дмитра Юхимовича на представлення інтересів Товариства в усіх Філіях Центру надання адміністративних послуг м. Запоріжжя, з правом передоручення.

15.    Про внесення змін до положення про загальні збори ПрАТ «ПЛУТОН» шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до положення про загальні збори ПрАТ «ПЛУТОН» шляхом викладення його в новій редакції.

16.    Про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення:

Бюлетень для голосування засвідчує голова реєстраційної комісії своїм підписом в правому верхньому куті кожної сторінки бюлетеня з надписом «Засвідчено» із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові голови реєстраційної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

198656,0

215371,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

23979,0

18849,0

Запаси

124330,0

110345,0

Сумарна дебіторська заборгованість

26267,0

29039,0

Гроші та їх еквіваленти

18441,0

53153,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

54304,0

64653,0

Власний капітал

73563,0

83912,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1548,0

1548,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

84286,0

79659,0

Поточні зобов’язання і забезпечення

40807,0

51800,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(10302,0)

3046,0

Середньорічна кількість акцій (шт.)

43000

43000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(239,58140)

70,83721

Реєстрація учасників річних загальних зборів акціонерів Товариства відбудеться 17.04.2019 року з 11:00 до 11:45 за адресою проведення річних загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, складеного станом на 24 годину 11.04.2019 р.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, акціонери та/або їх представники можуть ознайомитися у наступний строк: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів, до дати проведення загальних зборів, в робочі дні, робочі години за адресою: Україна, 69076, м. Запоріжжя, вул. Новобудов, буд.5, ПрАТ «ПЛУТОН» перший поверх, кабінет служби безпеки №А1-02.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на сайті http://www.pluton.pat.ua 

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 24 годину 04 березня 2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 43000 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 43000  штук.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів в органи Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій, зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства -  кількість та тип належних кандидату акцій та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства – Овсянікер Дмитро Юхимович. Довідки за телефоном: (061) 239-79-01.

Дирекція ПрАТ «ПЛУТОН»