Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 13.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне Акціонерне Товариство "Відродження-ЛКІ"
Код за ЄДРПОУ:  19157046
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІДРОДЖЕННЯ-ЛКІ»

 

Приватне акціонерне товариство «Відродження-ЛКІ» (далі – Товариство), ідентифікаційний код 19157046, місцезнаходження: Україна, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 46, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори),  які відбудуться 16 квітня 2019 року о 13:00 за адресою: місто Дніпро, вулиця Князя Ярослава Мудрого, будинок 53, 2-й поверх, кім.201.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 16 квітня 2019 року за місцем проведення Загальних зборів (м. Дніпро, вул. Князя Ярослава Мудрого, буд. 53, 2-й поверх, кім.201), початок реєстрації о 12-30, закінчення реєстрації о 12-45.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах  - 24.00 год. 10  квітня 2019 р.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів, припинення повноважень членів Лічильної комісії.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.
 4. Звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.
 5. Звіт та висновки Ревізора Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.
 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
 7. Розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, та нерозподіленого прибутку 2017 року. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.
 8. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів та припинення повноважень членів Лічильної комісії.

Проект рішення:

 1. Обрати Лічильну комісію Загальних зборів у складі:

Коваленко Сергій Сергійович - Голова Лічильної комісії;

Актанова Маріонелла Валеріївна - член Лічильної комісії.

 1. Припинити повноваження членів Лічильної комісії після прийняття рішення з усіх питань порядку денного цих Загальних зборів та їх закриття.
 1. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

Обрати Головою Загальних зборів – Троценко Тетяну Іванівну, секретарем Загальних зборів – Луніну Катерину Іванівну.

 1. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення Загальних зборів:

- Виступи доповідачів з питань порядку денного Загальних зборів - до 20 хвилин.

- Виступи учасників Загальних зборів по обговоренню питань порядку денного – до 10 хвилин.

- Відповіді на запитання учасників Загальних зборів - до 5 хвилин.

- Голосування з питань порядку денного Загальних зборів з використанням бюлетенів для голосування – до 3 хвилин.

- Підрахунок голосів та оголошення Головою Лічильної комісії підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів - до 5 хвилин.

- Заключне слово Голови Загальних зборів після розгляду усіх питань порядку денного Загальних зборів –  до 5 хвилин.

 1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

 1. Звіт виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності Товариства за 2018 рік прийняти до уваги.
 2. Роботу виконавчого органу Товариства у 2018 році визнати задовільною.
 1. Звіт та висновки Ревізора Товариства щодо річної фінансової звітності Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновків Ревізора Товариства.

Проект рішення:

 1. Затвердити звіт Ревізора Товариства про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 2. Затвердити висновки Ревізора Товариства щодо фінансово-господарської діяльності Товариства та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.

 1. Розподіл прибутку Товариства, отриманого у 2018 році, та нерозподіленого прибутку 2017 року. Затвердження розміру річних дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

Проект рішення:

 1. Розподілити чистий прибуток, отриманий Товариством у 2018 році, та нерозподілений прибуток Товариства за 2017 рік наступним чином:
 • 3 355,5 гривень направити до резервного капіталу Товариства.
 • 137 575,5 гривень направити на виплату дивідендів акціонерам Товариства.
 • 830,06 гривень залишити нерозподіленими.
 1. Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій у розмірі 61,5 гривень на одну акцію Товариства шляхом виплати всієї суми дивідендів у повному обсязі.
 2. Виплатити дивіденди у строк, що не перевищує 6 (шість) місяців з дня прийняття цими Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
 3. Визначити датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів 03 травня 2019 року.
 1. Про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів протягом одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами наступного характеру:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна граничною сукупною вартістю 100 000 гривень;

- надання послуг з консультування з питань оподаткування, бухгалтерського обліку й аудиту граничною сукупною вартістю 100 000 гривень;

- консультування з питань комерційної діяльності й керування граничною сукупною вартістю 100 000 гривень.

2. Доручити Директору Товариства укладати значні правочини на умовах, визначених цим рішенням, у відповідності до вимог чинного законодавства України та з правом підпису відповідних договорів.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі в Загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, в будь-який час відкликати чи замінити свого представника, а також може сам взяти участь у зборах та голосуванні. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного особисто, або через уповноваженого представника, за письмовою заявою, у приміщенні Товариства за адресою: м. Дніпро, прос. Дмитра Яворницького, буд. 46,), щоденно (крім суботи та неділі) з 09:00 год. до 12:00 год., а в день проведення  Загальних зборів - також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів із значеними документами є Директор Товариства Луніна К.І.

Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається за місцезнаходженням Товариства в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, обґрунтування необхідності розгляду запропонованого питання.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

Загальна кількість акцій Товариства складає 2 237 шт., загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (10.03.2019) складає 1682 шт.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, іншої інформації, передбаченої ст. 35 закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на веб-сайті Товариства за адресою: www.vidrod.com.ua.

Довідки за телефоном (056) 370-32-13.

Виконавчий орган ПрАТ «Відродження-ЛКІ»

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2018 р.

2017 р.

Усього активів

375,2

344,0

Основні засоби (за залишковою вартістю)

199,9

223,0

Запаси

0,2

1,6

Сумарна дебіторська заборгованість

73,3

47,8

Гроші та їх еквіваленти

101,8

71,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

234,8

160,9

Власний капітал

257,2

183,3

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

22,4

22,4

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

118,0

160,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

73,9

67,8

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2237

2237

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

33,03

28,47