Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 18.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ"
Код за ЄДРПОУ:  14309534
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»
(код за ЄДРПОУ 14309534; місцезнаходження: 61054, м. Харків, вул. Академіка Павлова, б.271)
повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 18.04.2019 р. об 11:00 за адресою: м.Харків, пр.Гагаріна, 4, 2-й пов., ауд. № 21. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.00, час закінчення реєстрації – 10.45. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 12.04.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Обрання членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах Товариства.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) Загальних зборів Товариства.

4. Звіти Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Правління Товариства.

5. Звіти Наглядової ради Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради Товариства.

6. Звіти та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 р., 2016 р., 2017 р., 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Ревізійної комісії та затвердження висновків Ревізійної комісії.

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.

8. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2015 році.

9. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.

10. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2016 році.

11. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік.

12. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2017 році.

13. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

14. Розподіл прибутку Товариства (порядок покриття збитків) за підсумками роботи у 2018 році.

15. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

16. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

17. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

18. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.

19. Визначення переліку внутрішніх Положень, необхідних в діяльності Товариства. Визнання такими, що втратили чинність, внутрішніх положень Товариства.

20. Внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Затвердження внутрішніх Положень Товариства.

21. Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

22. Прийняття рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства.

23. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства; встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради.

24.Прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

25. Прийняття рішення про обрання Ревізійної комісії Товариства.

26. Прийняття рішення про припинення повноважень Керівника Виконавчого органу Товариства - Голови правління-директора Товариства.

27. Прийняття рішення про припинення повноважень Т.в.о. Голови правління-директора Товариства та членів Правління Товариства.

28. Прийняття рішення про обрання Керівника Виконавчого органу Товариства.

 

Проекти рішень  з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1.1 Припинити повноваження Лічильної комісії, обраної черговими загальними зборами акціонерів Товариства (протокол б/н від 11.04.2011 р.) у складі 7 осіб: Калюжної С.М., Островерх І.С., Докуніної О.М., Гук О.В., Макарової О.М., Зборщенко Л.І., Лисенко Г.В.

1.2 У зв’язку з тим, що відповідно до ст. 44 Закону України «Про акціонерні товариства» повноваження Лічильної комісії передано депозитарній установі, яка надає Товариству інформаційно-організаційні послуги щодо скликання та проведення Загальних зборів, призначених на 18.04.2019 р., а саме ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІЖГАЛУЗЕВИЙ ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР», код ЄДРПОУ 35477315 (до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів), обрання Лічильної комісії не здійснювати.

2.1 Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах:
- бюлетені для голосування  роздруковуються та видаються акціонеру (представнику акціонера) Реєстраційною комісією під час реєстрації учасників зборів;
- бюлетені для голосування засвідчуються під час реєстрації печаткою Товариства та  підписом уповноваженої особи Товариства.

3.1 Затвердити наступний порядок (регламент) проведення річних Загальних зборів 18.04.2019 р.:

– доповіді з питань порядку денного - до 10 хв.;

– виступи у порядку обговорення питання порядку денного - до 3 хв.:

– відповіді на запитання - до 3 хв.;

– збори проводяться без перерви.

Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється у разі необхідності відповідно до ст.42 Закону України «Про акціонерні товариства».

Усі запитання, звернення щодо питань порядку денного Загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, здійснюється виключно у письмовому вигляді та надаються секретарю Загальних зборів до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не розглядаються.

Голова Загальних зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова)  у разі, якщо доповідач порушує регламент Загальних зборів, або виступає не за сутністю питання  порядку денного.

Голосування проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (в т.ч. бюлетенів для кумулятивного голосування), які було видано учасникам Загальних зборів під час реєстрації.

Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

Підсумки голосування оголошуються представником депозитарної установи, якій передано повноваження Лічильної комісії,  на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Засоби масової інформації на Загальні збори не допускаються. Особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на Загальні збори не допускаються. Фото, відео та аудіо запис на Загальних зборах не допускається.

З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

4.1 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Діяльність Правління у 2015 році  визнати задовільною.

4.2 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Діяльність Правління у 2016 році  визнати задовільною.

4.3 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Діяльність Правління у 2017 році визнати задовільною.

4.4 Затвердити звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Діяльність Правління у 2018 році визнати задовільною.

5.1 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік. Діяльність Наглядової ради у 2015 році  визнати задовільною.

5.2 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік. Діяльність Наглядової ради у 2016 році  визнати задовільною.

5.3 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік. Діяльність Наглядової ради у 2017 році  визнати задовільною.

5.4 Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Діяльність Наглядової ради у 2018 році  визнати задовільною.

6.1 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2015 році.

6.2 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році.

6.3 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2017 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році.

6.4 Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Затвердити висновки Ревізійної комісії Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

7.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік, зокрема,  річну фінансову звітність:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік;

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 рік;

– Звіт про власний капітал  за 2015 рік;

– Примітки до фінансової звітності за 2015 рік.

8.1 Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році, у розмірі 4 652 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.

8.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2015 рік не здійснювати, у зв’язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2015 році.

9.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік, зокрема,  річну фінансову звітність:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 рік;

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 рік;

– Звіт про власний капітал  за 2016 рік;

– Примітки до фінансової звітності за 2016 рік.

10.1 Затвердити розподіл чистого прибутку, отриманого за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2016 році, у розмірі 2 000,00 грн., зокрема:

– спрямувати до резервного фонду чистий прибуток у розмірі 100,00 грн. (5%),

– спрямувати на покриття збитків минулих періодів чистий прибуток у розмірі 1900,00 грн. (95%).

10.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2016 р. не здійснювати.

11.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2017 рік, зокрема,  річну фінансову звітність:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017 р.;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 рік;

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2017 рік;

– Звіт про власний капітал  за 2017 рік;

– Примітки до фінансової звітності за 2017 рік.

12.1 Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році, у розмірі 7 303 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.

12.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2017 рік не здійснювати, у зв’язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2017 році.

13.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема,  річну фінансову звітність:

– Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2018 р.;

– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік;

– Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік;

– Звіт про власний капітал  за 2018 рік;

– Примітки до фінансової звітності за 2018 рік.

14.1 Збитки, утворені за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році, у розмірі 3 235 000,00 грн. віднести на непокриті збитки.

14.2 Нарахування та виплату дивідендів за 2018 рік не здійснювати, у зв’язку з утворенням збитків за наслідками фінансово-господарської діяльності ПАТ «АТ НДІРВ» у 2018 році.

15.1 Визначити основними напрямами діяльності Товариства наступні:

- науково-дослідна та освітня діяльність;

- управління власним або орендованим нерухомим майном, в т.ч. земельними ділянками;

- надання комплексу допоміжних послуг у приміщеннях клієнта;

- зовнішнє прибирання всіх типів будівель;

- клінінг промислового обладнання;

- організація та проведення бізнес-показів, конференцій і зустрічей.

15.2 Доручити Наглядовій раді Товариства визначити основні види діяльності Товариства.

16.1 Змінити тип Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

17.1 Змінити найменування Товариства:

– повне найменування українською мовою: з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АТ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ РАДІОТЕХНІЧНИХ ВИМІРЮВАНЬ»;

– скорочене найменування українською мовою:  з ПАТ «АТ НДІРВ» на ПРАТ «АТ НДІРВ»;

– повне найменування англійською мовою: з PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS" на PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «AT SCIENTIFIC RESEARCH INSTITUTE OF RADIOENGINEERING MEASUREMENTS»;

– скорочене найменування англійською мовою:  з PJSC «АT SRIRM» на PRJSC  «АT SRIRM».

18.1 Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту у новій редакції та затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції у зв’язку зі зміною типу (найменування) Товариства та приведенням Статуту у відповідність до чинного законодавства України.

18.2 Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами.

18.3 Доручити Керівнику Виконавчого органу Товариства або особі, що виконує його обов’язки (з правом передоручення іншим особам) здійснити дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

18.4 Встановити, що нова редакція Статуту набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

19.1 Визначити єдиним внутрішнім Положенням, необхідним для діяльності Товариства, Положення «Про Наглядову раду Товариства».

19.2 Визнати такими, що втратили чинність, наступні Положення Товариства:

– Положення «Про Загальні збори акціонерів Товариства»;

– Положення «Про Правління Товариства»;

– Положення «Про Ревізійну комісію Товариства».

20.1 Внести зміни до Положення  «Про Наглядову раду Товариства»  шляхом викладення його у новій редакції та затвердити Положення  «Про Наглядову раду Товариства» в повному обсязі в запропонованій редакції.

20.2 Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Положення  «Про Наглядову раду Товариства», затверджене  цими Загальними зборами, в новій редакції.

20.3 Ввести в дію Положення «Про Наглядову раду Товариства» з дати державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції.

20.4 Встановити, що нова редакція Положення «Про Наглядову раду Товариства» набуває чинності для Товариства, його акціонерів та посадових осіб Товариства з моменту прийняття цього рішення Загальними зборами, а для третіх осіб – з моменту державної реєстрації Статуту в новій редакції.

21.1 Припинити повноваження Наглядової ради Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 23.04.2015 р. у кількості 5 осіб, у повному складі, у зв’язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

– Голови Наглядової ради - Олійник Світлани Вікторівни;

– Члена Наглядової ради - Верещака Ігоря Олександровича;

– Члена Наглядової ради - Некрасова Івана Борисовича;

– Члена Наглядової ради - Ярощука Володимира Івановича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 29.01.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»);

– Члена Наглядової ради - Тимошенко Євгена Олександровича (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів 22.08.2016 р. згідно ст.57 ЗУ «Про акціонерні товариства»).

22.1 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється кумулятивним голосуванням. Відповідно до ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не надається.

23.1 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з Головою Наглядової ради Товариства.

23.2 Затвердити умови цивільно-правового договору, що укладатиметься з членами Наглядової ради Товариства.

23.3 Укласти з Головою та членами Наглядової ради Товариства  цивільно-правові договори.

23.4 Встановити, що розмір щомісячної винагороди для Голови та членів Наглядової ради Товариства за цивільно-правовими договорами складає для кожного 500,00 (п’ятсот) гривень після відрахування та утримання всіх обов’язкових податків та зборів, згідно із законодавством України.

23.5 Надати Керівнику Виконавчого органу Товариства (або особі, яка виконує його обов’язки) повноваження на підписання договорів, які укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

24.1 Припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства, обраної за рішенням Загальних зборів 29.04.2014 р. у кількості 3-х осіб, у повному складі, у зв’язку з закінченням терміну повноважень, а саме:

– Голови Ревізійної комісії - Колюшко Тетяни Григорівни;

– Члена Ревізійної комісії - Ткаченко Ольги Миколаївни;

– Члена Ревізійної комісії - Коробчук Тетяни Миколаївни (повноваження припинено достроково без рішення загальних зборів, відповідно до п.12.14 Статуту ПАТ "АТ НДІРВ", 06.07.2017 р. на підставі наданої заяви про дострокове припинення повноважень за власним бажанням).

25.1 Обрання Ревізійної комісії Товариства не здійснювати у зв’язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції.

26.1 Припинити повноваження Голови правління-директора ПАТ «АТ НДІРВ» Верещака Олександра Петровича, обраного Загальними зборами 29.04.2014 р., у зв’язку зі смертю.

26.2 Виключити Верещака Олександра Петровича з числа фізичних осіб – платників податків, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності.

27.1 Припинити тимчасове виконання обов’язків Голови правління – директора Товариства, які у зв’язку зі смертю Голови правління-директора Верещака О.П. покладені  на члена Правління, Першого заступника директора ПАТ «АТ НДІРВ» Коробчук Тетяну Миколаївну, з моменту обрання Керівника Виконавчого органу  Товариства.

27.2 Достроково припинити повноваження членів Правління ПАТ «АТ НДІРВ», обраних Наглядовою радою Товариства (Протоколи Наглядової ради №5 від 17.06.2014 р., № 40 від 17.07.2017 р.), у зв’язку з прийняттям та затвердженням Статуту Товариства в новій редакції:

- Члена Правління - Коробчук Тетяни Миколаївни;

- Члена Правління - Литвиненко Сергія Вікторовича;

- Члена Правління - Ковальчука Олександра Володимировича.

28.1 Обрати на посаду Директора Товариства  Коробчук Тетяну Миколаївну терміном на 5 років.

28.2 Встановити, що повноваження Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства набувають чинності з моменту прийняття рішення цими Загальними зборами.

28.3 У подальшому питання обрання та припинення повноважень Директора Товариства вирішувати відповідно до положень Статуту Товариства в новій редакції, затвердженій цими Загальними зборами та чинного законодавства України.

28.4 Уповноважити Наглядову раду Товариства укласти контракт з Коробчук Т.М. на посаді Директора Товариства  в порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства в новій редакції, зокрема:

- затвердити умови контракту;

- встановити розмір винагороди;

- визначити особу, уповноважену на підписання контракту.

 

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 206698040 штук, кількість голосуючих акцій 178 692 950 штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (м. Харків, вул. Академіка Павлова, б.271, кабінет 104, 1 пов.) в робочі дні (понеділок, вівторок) з 10.00 год. до 15.00 год. (обідня перерва з 12.30 год. до 13.00 год.), а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Член Правління Ковальчук Олександр Володимирович, тел.(066) 760-85-26.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.niiri.com.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, м.Харків, вул. Академіка Павлова, б.271.

(!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

 

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

 (!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

(!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн)

Найменування показника

Період

2018

2017

2016

2015

2014

Усього активів

20578

27324

48072

52174

51863

Основні засоби                                   (за залишковою вартістю)

3829

4526

9721

16667

17678

Запаси

9890

9859

14464

28800

28912

Сумарна дебіторська заборгованість

5494

12033

23216

6109

5038

Гроші та їх еквіваленти

190

172

174

29

17

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-9497

-23440

-17178

-17180

-12528

Власний капітал

1944

5179

12482

12480

17132

Зареєстрований (статутний) капітал

10335

10335

10335

10335

10335

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

0

0

132

166

226

Поточні зобов'язання і забезпечення

18634

22145

35458

39528

34505

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-3235

-7303

2

-4652

-12678

Середньорічна кількість акцій (шт.)

206698040

206698040

206698040

206698040

206698040

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-0,01565

-0,03533

0,00001

-0,02251

-0,06134

 

 

Наглядова рада ПАТ «АТ НДІРВ»