Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО"
Код за ЄДРПОУ:  33168696
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО»

(код ЄДРПОУ 33168696, місцезнаходження Товариства - Харківська область, Ізюмський район,

с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11)

повідомляє про проведення чергових Річних загальних зборів акціонерів,

які відбудуться 17 квітня 2019 року о 16.00 год.

за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната 1.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах здійснюється за місцем проведення зборів з 15.45 до 15.55 год.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ З ПРОЕКТАМИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ:

1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень.

 Проект рішення:

 Обрати головою лічильної комісії – Нетудихатка Ліна Юріївна, членом – Демідова Інна Олександрівна. Повноваження лічильної комісії закінчуються після закінчення загальних зборів акціонерів.

2.Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення:

Обрати головою загальних зборів акціонерів - Тіщенко Наталія Володимирівна, секретарем загальних зборів – Святенко Галина Генрихівна.

3. Про порядок проведення загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити порядок проведення загальних зборів акціонерів: доповідачі – до 10 хв., співдоповідачі – до 5 хв., відповіді на питання – до 5 хв., питання задавати в усній або письмовій формі. По всім питанням порядку денного голосування проводити за допомогою бюлетенів для голосування за принципом: одна акція – один голос, крім кумулятивного голосування.

4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного  голосування.

Проект рішення:

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для простого та кумулятивного голосування шляхом проставляння печатки підприємства на кожному аркуші бюлетеня.

5. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік – затвердити. Роботу Директора визнати задовільною

6. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік - затвердити. Роботу Наглядової Ради Товариства визнати задовільною.

7. Звіт Ревізора про результати фінансово-господарської діяльності за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

Звіт Ревізора Товариства за 2018 рік – затвердити. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

8. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Річний звіт Товариства та баланс за 2018 рік затвердити.

9. Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 504 900,00 (п’ятсот чотири тисячі дев’ятсот) грн. направити на розвиток підприємства.

10. Затвердження правочинів, які вчинялися товариством протягом 2018 року.

Правочини, які були вчинені в 2018 році, на які попередньо надавалася згода загальними зборами акціонерів – затвердити. Перелік правочинів додається, згідно додатку №1.

11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 80 000 000,00 грн.)

Проект рішення:

Надати повноваження Директору Товариства Левенець Наталії Анатоліївні за погодженням Наглядової ради Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру - договори купiвлi-продажу рухомого та/або нерухомого майна, мiни, дарування, оренди, лiзингу, позики, позички, поруки, застави, банкiвського вкладу, майнової поруки, кредитнi договори, договори РЕПО та iншi правочини, пов'язанi з предметом дiяльностi Товариства та/або необхiднi для забезпечення функцiонування Товариства. Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв – 80 000 000,00 грн.).

12. Відкликання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Відкликати Ревізора Товариства - Тiщенко Наталiю Володимирiвну.

13. Обрання Ревізора Товариства.

Проект рішення:

Чинним законодавством України та Законом України «Про акціонерні товариства» (стаття 35) проект рішення з даного питання не передбачено.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

18507,9

16818

Основні засоби (за залишковою вартістю)

9121,5

9666

Запаси

3758,9

644

Сумарна дебіторська заборгованість

4539,2

3850

Гроші та їх еквіваленти

1069,5

498

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

2138,1

1658

Власний капітал

7832,9

7328

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

2150

2150

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

26

26

Поточні зобов'язання і забезпечення

10648,9

9464

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

504,9

486

Середньорічна кількість акцій (шт.)

500

500

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1009,8

972

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах  станом на 24 годину 11 квітня 2019 р., за три робочі дні до дня проведення зборів.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного – http://ihpp.nr-avers.com.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів:

Від дати надіслання повідомлення до дати проведення загальних зборів, акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів в порядку, передбаченому статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», за адресою: Харківська область, Ізюмський район, с. Іванчуківка, вул. Привокзальна, 11, кімната №1 з понеділка по п’ятницю з 10-00 до 16-00 год., а в день проведення річних загальних зборів акціонерів товариства у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Н.А. Левенець.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів відповідно до вимог статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для реєстрації учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ). Представникам акціонерів – паспорт або інший документ що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену відповідно до чинного законодавства України.

Відповідно вимогам статті 39 ЗУ «Про акціонерні товариства» представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представник за довіреністю має права щодо участі у загальних зборах акціонерів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд, якщо інше не визначено в довіреності. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Телефон для довідок: тел. (5743) 5-09-06

Директор

ПрАТ «ІВАНЧУКІВСЬКЕ ХПП»                                                                                 Н. А. Левенець