Дата розміщення:  13.03.2019 16:41:02
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛОДИМИР - ВОЛИНСЬКА "БУДМОНТАЖМЕХАНІЗАЦІЯ"
Код за ЄДРПОУ:  05515074
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення позачергових загальних зборів

Повне найменування товариства:

Приватне акціонерне товариство «Володимир-Волинська «Будмонтажмеханізація»

Код ЄДРПОУ 05515074

Місцезнаходження товариства:

 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Князя Олега, 35

 

Приватне акціонерне товариство «Володимир-Волинська «Будмонтажмеханізація» (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), що відбудуться 16 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв.  за адресою: Україна, 44700, Волинська область, м. Володимир-Волинський, вул. Князя Олега, буд. 35,  у кабінеті голови ліквідаційної комісії, що знаходиться на другому поверсі адміністративного приміщення.   

            Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24 годину 10  квітня 2019 року.

           Реєстрація акціонерів Товариства та їх представників проводитиметься 16 квітня 2019 року з 9 год. 00 хв. до 9 год. 45 хв.

Питання проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

Запропоновані проекти рішень

1

2

1. Обрання Голови та секретаря позачергових зборів акціонерів Товариства

 

 

1. Обрати: Головою позачергових зборів акціонерів Товариства – Омелюха В.М., секретарем позачергових зборів акціонерів Товариства – Рудаєва В.В.

2. Звіт Голови ліквідаційної комісії про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

1. Затвердити Звіт Голови ліквідаційної комісії про підсумки фінансово – господарської діяльності Товариства у 2018 році.

3. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік..

 

1. Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

4 Затвердження порядку розподілу прибутку  Товариства за підсумками діяльності в 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом.

 

1. Затвердити прибуток, одержаний Товариством у 2018 році, в сумі 232 335,27 грн. (двісті тридцять дві тисячі триста тридцять п’ять грн., 27 коп.)

2. Прибуток, одержаний Товариством у 2018 році, на формування резервного фонду (капіталу) Товариства не направляти.

3. Нерозподілений прибуток Товариства станом на 31.12.2018 року у розмірі 494 142,55 грн. (чотириста дев’яносто чотири тисячі сто сорок дві грн., 55коп)  не розподіляти.

4. Нерозподілений прибуток за підсумком 2018 року на виплату дивідендів акціонерам не направляти, дивіденди не виплачувати.

5. Затвердження проміжного ліквідаційного балансу Товариства на дату проведення позачергових зборів акціонерів, забезпечення подання його державним органам відповідно до чинного законодавства України.

 

1. Затвердити проміжний ліквідаційний баланс Товариства на дату проведення позачергових зборів акціонерів Товариства.

2. Ліквідаційній комісії забезпечити подання проміжного ліквідаційного балансу Товриства державним органам відповідно до чинного законодавства України.

 

6. Прийняття рішення про завершення розрахунків з кредиторами Товариства

1. Прийняти рішення про завершення розрахунків з кредиторами Товариства

2. Задовільнити  вимоги кредиторів Товариства згідно поданих заяв.

7.Прийняття рішення про доручення Ліквідаційній комісії Товариства провести ліквідацію (реалізацію) активів Товариства для розрахунків з кредиторами.

 

1. Доручити Ліквідаційній комісії Товариства провести в разі потреби ліквідацію (реалізацію) активів Товариства для розрахунків з кредиторами.

 Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://bmm.prat.ua/.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: під час підготовки до загальних зборів, акціонери Товариства мають право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення загальних зборів в робочі дні з 10.00 год. до 16.30 год. (в п’ятницю до 16.00), обідня перерва з 12.00 до 12.30, за адресою:  44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський, вул. Князя Олега, 35,  в кабінеті голови ліквідаційної комісії, а в день проведення загальних зборів  - також у місці їх проведення.  Необхідну інформацію можна одержати за тел. : 03342 3-56-86. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова ліквідаційної комісії Юзвенко Д.О.          

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

             У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

 - у разі внесення змін до проекту денного загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів отримати повідомлення про зміни у порядку денному, а також проекти рішень;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

 Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

            В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 411 016 штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів  342 586 штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний 2018р.

Попередній 2017р.

Усього активів

654,6

745,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

53,8

175,8

Запаси

0

60,3

Сумарна дебіторська заборгованість

122,9

184,7

Гроші та їх еквіваленти

476,9

311,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

494,1

261,8

Власний капітал

596,8

364,7

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

102,7

102,7

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

0

0

Поточні зобов’язання і забезпечення

57,8

380,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

232,3

(75,6)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

411016

411016

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,565

-0,183

 

 

Голова ліквідаційної комісії                                    Юзвенко Дмитро Олександрович

ПрАТ «Володимир-Волинська

 «Будмонтажмеханізація»