Дата розміщення:  15.04.2019 21:08:01
Дата здійснення дії: 25.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ:  38033446
Текст повідомлення: 

Повідомлення про виникнення особливої інформації  емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "УКРАЇНА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи

38033446

3. Місцезнаходження

85485, м. Селидове м. Українськ, вулиця Богдана Хмельницького, будинок 1

4. Міжміський код, телефон та факс

+38(062)377-28-76 +38(062)377-28-76

5. Електронна поштова адреса

bogdanfedor@outlook.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://ukraina.patprom.com

7. Вид особливої інформації

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

  

II. Текст повідомлення

Дата отримання, вiд ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА"Нацiональний депозитарiй України", реєстру власникiв iменних цiнних паперiв станом на 18.03.2019року: 25.03.2019 року. Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДРФЦ" (код за ЄДРПОУ: 36887212). Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: вiдчудження, дiя вiдбулася прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) -78,305716%. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдчуження права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 0,00%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана iнформацiя вiдсутня. дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного розкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента вiдсутня.

Дата отримання, вiд Публiчного акцiонерного товариства "нацiональний депозитарiй України", реєстру власникiв менних цiнних паперiв , станом на 18.02.2019 року: 25.03.2019 року. Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРДОНIНВЕСТ" (од за ЄДРПОУ: 30775586). Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона вiдбувалась: набуття, дiя вiдбулася прямо. Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй - 21,685454%. Ррозмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй пiсля набуття права власностi на такий пакет акцiй (пiдсумковий пакет голосуючих акцiй) - 99,998961%. Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голосу, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до ланцюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: дана iнформацiя Вiдсутня.дата, в яку пороговi значення було досягнуто або перетнуто (за наявностi): дана iнформацiя вiдсутня. Додаткова iнформацiя, необхiдна для повного i точного озкриття iнформацiї про дiю, виходячи з конкретних умов фiнансово-господарської дiяльностi емiтента вiдсутня

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Павлов Олександр Миколайович

Тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

    

25.03.2019

(дата)

*інформація розміщена в розділі «Повідомлення про суттєві події», у зв’язку з відсутністю відповідної форми у програмному забезпеченні SimpleXMLReports для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.