Дата розміщення:  15.04.2019 21:18:02
Дата здійснення дії: 17.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУД"
Код за ЄДРПОУ:  01416470
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРГІДРОСПЕЦБУД"

(код за ЄДРПОУ: 01416470, місцезнаходження: 03067, м.Київ, вул.Гарматна, 6 (далі - Товариство),

повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17.05.2019 року о 10.00 год. у приміщенні адміністративного корпусу за адресою: 03148, м.Київ, вул.Василя Верховинця, буд.1, другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22. Реєстрація акціонерів та їх представників проводиться з 09.00 до 09.45 за місцем та в день проведення зборів. Телефон: (044) 456-94-93.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13.05.2019 року.

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Про обрання лічильної комісії, Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

2. Затвердження передавального акту. Ухвалення Статуту ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД». Ухвалення рішення про підписання установчих документів ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД».

 

Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень Зборів з питань порядку денного за адресою місцезнаходження товариства (03067, м. Київ, вул. Гарматна, 6, другий поверх, кабінет №. 21) до дня проведення Зборів – у робочі дні з 10:00 до 16:00; у день проведення Зборів – за місцем їх проведення: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, буд.1 (другий поверх, бухгалтерія, кабінет № 22). Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ugsb.kiev.ua/.

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначений Голова Комісії з припинення Харів А.І., телефон (44) 407-60-71, адреса: 03148, м. Київ, вул. Василя Верховинця, 1 (другий поверх, бухгалтерія, кабінет №. 22).

 

Проекти рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів

По першому питанню порядку денного:

Обрати: Лічильну комісію у складі 1-ї особи: Онищенко Анатолія Миколайовича – Голова лічильної комісії, Головою зборів – Демьохіна Ігоря Анатолійовича, секретаря зборів – Хорошека Віталія Володимировича.

По другому питанню порядку денного:

Затвердити передавальний акт за результатами перетворення ПРАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» у ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» станом на 17.05.2019 р.

Надати повноваження голові комісії з припинення Харіву А.І. підписати передавальний акт за результатами перетворення ПРАТ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» у ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД» станом на 17.05.2019 року.

Ухвалити Статут ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД». Уповноважити Харіва А.І. підписати Статут ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД».

Доручити з правом передоручення Харіву А.І. здійснити необхідні дії по державній реєстрації Статуту ТОВ «УКРГІДРОСПЕЦБУД».

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова Комісії з припинення Харів А.І.