Дата розміщення:  14.03.2019 22:47:01
Дата здійснення дії: 19.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛІМПЕКС"
Код за ЄДРПОУ:  14367460
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПОЛІМПЕКС»

(ідентифікаційний код юридичної особи 14367460) (далі – Товариство)

місцезнаходження:  вул. Овочева, 4, м. Полтава, 36010, 

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (далі – Загальні збори)

 19 квітня 2019 року

за адресою : вул. Овочева, 4, м. Полтава (адміністративна будівля, конференц-зал).

Початок Загальних зборів о 10 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах буде проводитись 19 квітня 2019 року з 09.45 до 10.00 за місцем проведення Загальних зборів.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

  1.  

 Обрання членів лічильної     комісії Загальних зборів.

  Обрати лічильну комісію у складі :

  голови лічильної комісії - Древаль Олени Іванівні,

  члена лічильної комісії.- Пуріка Віталія Вікторовича

  1.  

 Обрання голови та секретаря  Загальних зборів, затвердження порядку проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

 2.1 Обрати головою Загальних зборів Головка Володимира Анатолійовича, секретарем зборів Репика Олександра Петровича.

 2.2 Затвердити порядок проведення Загальних зборів: надати доповідачам по всім питанням порядку денного до 10 хвилин, для   запитань і відповідей до 5 хвилин; перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин від початку Загальних зборів; Загальні   збори закінчити в день їх проведення; голосування з питань порядку денного – бюлетенями;

 2.3 Затвердити порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування).

 2.4 Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування.

 1)якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

 2)кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;

 3)кожний бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній   частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

  1.  

Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора, звіту та висновку ревізора

 3.1 Затвердити звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності діяльності Товариства в 2018 році.

 3.2 Затвердити звіт ревізора за 2018 рік та висновок щодо річної фінансової звітності товариства за 2018 рік.

  1.  

Затвердження річного звіту Товариства та порядку покриття збитків.

 4.1 Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

 4.2 Збитки, отримані за результатами діяльності Товариства в 2018 році у розмірі 1507,3 тис. грн. покрити за рахунок доходів майбутніх років.

  1.  

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

 5.1 Надати згоду (попередньо) на вчинення значних правочинів, необхiднiсть укладання яких може виникнути в ходi господарської дiяльностi товариства протягом року у строк до 19.04.2020 (включно), пов'язанi з отриманням та поверненням кредитiв, поворотної фінансової допомоги, порукою, страхуванням, вiдчуженням (реалiзацiя, продаж, мiна, передача в заставу), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, iнше), вартiсть яких перевищує 1288,54 тис.гривень (10 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності товариства за 2018 рік), граничною сукупною вартістю 20 млн. грн., в тому числі, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами.

 5.2 Уповноважити генерального директора на укладання та підписання договорів, угод, додаткових договорiв/ угод до них та iнших необхiдних документiв, пов’язаних з виконанням п.5.1.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ПОЛІМПЕКС» (тис.грн.)

 

Найменування показника

Період

Звітний

2018

Попередній

2017

Усього активів

12885,40

13200,2

Основні засоби (за залишковою вартістю)

12658,8

12926,90

Запаси

14,8

9,2

Сумарна дебіторська заборгованість

152,9

208,6

Гроші  та їх еквіваленти

23,5

5,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(8759,1)

(7251,8)

Власний капітал

4827,6

6334,9

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

1000,0

1000,0

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

7937,8

6556,60

Поточні зобов’язання і забезпечення

120,0

308,7

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

(1507,3)

(1751,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1 000 000

1 000 000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

(1,507)

(1,751)

 

Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщено на веб-сайті Товариства - http://14367460.infosite.com.ua.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах –  15.04.2019 (станом на 24 годину).

Станом на 05.03.2019 (дата складення Центральним депозитарієм переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів) загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає: 1 000 000 шт.; загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає: 610 000 шт. Інформацією про кількість голосуючих акцій власників, рахунки яких обслуговуються в депозитарних установах, якими інформація не надана та/або депозитарних установ, що припинили свою діяльність (АТ «Укрсоцбанк»), Центральний депозитарій не володіє.

У відповідності до ст. 36 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

У відповідності до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Для участі у Загальних зборах при собі слід мати документ, що ідентифікує особу акціонера (його представника), а для представника акціонера – документ, що ідентифікує особу та документи, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

У період від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Полтава, вул. Овочева, 4, в приймальні генерального директора, у робочі дні та у робочий час, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Особою, відповідальною за ознайомлення акціонерів з документами, є генеральний директор Товариства Головко В.А., тел. (0532) 56-27-75.