Дата розміщення:  14.03.2019 23:33:01
Дата здійснення дії: 01.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНОКЛЕЯ»
Код за ЄДРПОУ:  00381976
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНОКЛЕЯ» (надалі за текстом – Товариство), код за ЄДРПОУ 00381976, місцезнаходження: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, оф. 7, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «01» квітня 2019 року о 12-00 годині за місцезнаходженням Товариства: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, офіс 7.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах відбудеться «01» квітня 2019 року з 11.00 до 11.30 години за адресою: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, офіс 7.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – «26» березня 2019 року.

 

Перелік питань, включених до порядку денного:

1. Обрання Лічильної комісії  Загальних зборів акціонерів Товариства. Припинення повноважень лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів Товариства.

3. Прийняття рішення про ліквідацію ПРАТ «МОНОКЛЕЯ».

4. Про обрання Ліквідатора ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» та надання йому повноважень.

5. Про затвердження порядку ліквідації ПРАТ «МОНОКЛЕЯ», порядку і строку заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів.

6. Про припинення повноважень органів Товариства у зв’язку із прийняттям рішення про припинення Товариства шляхом ліквідації.

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного:

 

Проект рішення з питання №1 порядку денного:

На час проведення Загальних зборів акціонерів обрати Лічильну комісію у наступному складі:

Літвінець Олена Олександрівна – Голова лічильної комісії, Олєйникова Ольга Анатоліївна – Член лічильної комісії. Строк повноважень обраної Лічильної комісії встановити до моменту оголошення про закінчення Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

Проект рішення з питання №2 порядку денного:

Затвердити наступний регламент (порядок проведення) Загальних зборів акціонерів та порядок голосування на них:

Час на доповідь  - 10 хвилин;

Час на запитання – 2 хвилини;

Час на відповіді – 5 хвилин;

Запитання подаються до Голови Зборів в письмовій формі.

На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування з кожного питання порядку денного оформлюються протоколом лічильної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

 

Проект рішення з питання №3 порядку денного:

Прийняти рiшення припинити ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОНОКЛЕЯ» шляхом його лiквiдацiї за рішенням Загальних зборів акціонерів. Рiшення прийнято на виконання п.3 ст. 155 Цивiльного кодексу України в зв'язку з тим, що вартiсть чистих активiв Товариства за даними фiнансової звiтностi за 2018 рiк зменшилась, та вiдсутнi перспективи покращення стану пiдприємства через незадовiльнi результати дiяльностi в 2018 роцi.

 

Проект рішення з питання №4 порядку денного:

Обрати Ліквідатором ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» Тищенко Оксану Іванівну (Паспорт серії МН №882983, виданий Харківським РВ ГУМВСУ у Харківській області 13.01.2007 року).

Надати Ліквідатору повноваження відповідно до чинного законодавства та затвердженого порядку ліквідації.

 

Проект рішення з питання №5 порядку денного:

Затвердити наступний порядок ліквідації ПРАТ «МОНОКЛЕЯ», порядок і строки заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства, порядок розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів:

 

1. Здійснити процедуру ліквідації ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» відповідно до порядку, визначеного положеннями Цивільного кодексу України, Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством України.

2. Ліквідатору забезпечити внесення запису про прийняття рішення загальними зборами про припинення Товариства шляхом ліквідації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» шляхом надання відповідно до Цивільного кодексу України протягом 3 (трьох) робочих днів з дати проведення Загальних зборів письмового повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про прийняте рішення щодо припинення Товариства шляхом ліквідації у обсягах та порядку, передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

3. Ліквідатору забезпечити здійснення оприлюднення повідомлення про прийняття Загальними зборами рішення щодо припинення юридичної особи шляхом ліквідації, а також про обрання Ліквідатора.

4. Протягом десяти робочих днів з дати проведення Загальних зборів Ліквідатору надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку пакет документів для зупинення обігу акцій у зв'язку з прийнятим рішенням про ліквідацію Товариства у відповідності до рішення НКЦПФР № 737 від 23.04.2013р. «Про затвердження Порядку скасування реєстрації випусків акцій».

5. Доручити Ліквідатору вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення Товариства в установлені чинним законодавством України строки.

6. Встановити строк для заявлення кредиторами вимог до Товариства 2 (два) місяці від дати оприлюднення повідомлення про прийняте рішення Товариства щодо ліквідації.

7.  Встановити, що заявлення кредиторами вимог приймаються у письмовому вигляді за адресою: 61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, оф. 7.

8. Ліквідатору вимоги кредиторів здійснювати у порядку та черговості, визначених Цивільним кодексом України та Законом України «Про акціонерні товариства», а саме:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

Товариством не здійснювалось випуску привілейованих акцій, а з черговості виключаються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства”, виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України „Про акціонерні товариства”;

- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

9. Визначити, що кожна окрема вимога кредитора, зокрема щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, розглядається Ліквідатором, після чого приймається відповідне рішення, яке надсилається кредитору не пізніше тридцяти днів з дня отримання Товариством, відповідної вимоги кредитора.

10. Ліквідатору після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами скласти проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна Товариства, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду.

11. Після завершення розрахунків з кредиторами Ліквідатору скласти ліквідаційний баланс, скликати Загальні збори акціонерів Товариства для його розгляду та затвердження, забезпечити подання його державним органам відповідно до чинного законодавства.

12. Визначити, що якщо вартості майна Товариства виявиться недостатньо для задоволення вимог кредиторів, то товариство здійснює всі необхідні дії, встановлені Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

13. Визначити, що майно ПРАТ «МОНОКЛЕЯ», що залишиться після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), розподіляється серед власників простих іменних акцій ПРАТ «МОНОКЛЕЯ».

14. Доручити Ліквідатору Товариства протягом десяти робочих днів з дати затвердження ліквідаційного балансу, надати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, пакет документів для скасування реєстрації випуску акцій Товариства у відповідності до Порядку скасування реєстрації випусків акцій, затвердженого рішенням НКЦПФР від 23.04.2013р. №737.

15. За підсумками здійснення всіх процедур щодо ліквідації Товариства, Ліквідатору подати державному реєстратору з метою внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» в результаті його ліквідації, пакет документів, передбачений Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

 

Проект рішення з питання №6 порядку денного:

У зв'язку з прийняттям рішення про ліквідацію Товариства та переходом повноважень Наглядової ради  Товариства та повноважень Генерального директора до Ліквідатора ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» з моменту його обрання, припинити повноваження Генерального директора Товариства Кулі Сергія Івановича, а також, припинити повноваження Наглядової Ради Товариства у повному складі, а саме: Голова Наглядової ради  - Олефiр Альона Миколаївна, Член Наглядової ради – Олефiр-Арiане Наталiя Миколаївна, Член Наглядової ради – Левада Вiктор Миколайович.

 

Наглядововою радою Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів було встановлено, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, відповідно до ч.5 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства». Порядок денний загальних зборів був затверджений рішенням Наглядової ради 05.03.2019 року (Протокол від 05.03.2019 року).

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного www.lhz.nr-avers.com.ua

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства до дня проведення Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства та/або їх уповноважені представники можуть ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів у робочі дні (з понеділка по п’ятницю)  у робочий час (з 09 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин) за місцезнаходженням Товариства (61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, офіс 7, а в день проведення Загальних зборів - у місці їх проведення (61038, м. Харків, вул. Маршала Батицького, б. 8, офіс 7), шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами щодо проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними матеріалами (документами) є Генеральний директор Товариства Куля Сергій Іванович. Телефон для довідок: 741-27-10.

 

Акціонери мають право звернутися до Товариства за його місцезнаходженням з письмовими запитаннями щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати документи, що засвідчують особу (паспорт), представникам акціонерів – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України, представникам акціонерів-юридичних осіб, які діють від їх імені без довіреності, - додатково до документів, що засвідчують особу, належним чином оформлені документи, що підтверджують їх повноваження.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеного ПАТ «НДУ» (07.03.2019 року) загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 3188287 шт., загальна кількість голосуючих акцій  становить  3005776 шт.

 

Наглядова рада ПРАТ «МОНОКЛЕЯ»

 

УВАГА!

Відповідно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України», цінні папери власників акцій, які  не уклали  з обраною Товариством депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені або не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі,

З 12 ЖОВТНЯ 2014 РОКУ НЕ ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ КВОРУМУ ТА ПРИ ГОЛОСУВАННІ В ОРГАНАХ ЕМІТЕНТА.

З метою недопущення застосування зазначених обмежень під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів, які відбудуться «01» квітня 2019 року, ПРАТ «МОНОКЛЕЯ» наголошує на необхідності укладання акціонерами договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарними установами.

Депозитарною установою, що забезпечує облік і обслуговування прав на цінні папери акціонерів ПРАТ «МОНОКЛЕЯ», є  Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежний реєстратор «АВЕРС» (код ЄДРПОУ 25188660, ліцензія НКЦПФР на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності: депозитарна діяльність депозитарної установи – серія АЕ № 263467, дата видачі 01.10.2013 р., строк дії з 12.10.2013 р. необмежений).

За довідками з питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «НР «АВЕРС» звертайтесь за телефоном: (067) 568-58-25 , (057) 76-808-76.                                                                     

Наглядова рада ПРАТ «МОНОКЛЕЯ»