ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА - 125"

ЄДРПОУ 01037471, згідно рішення Наглядової ради, проведення чергових Загальних зборів акціонерів,

відбудеться 19 квітня 2019 року о 10-ій годині за адресою: 39070, Полтавська область,

Глобинський район, смт. Градизьк, вул. Київська, 1А/1, кім. 22.

 

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

Затверджено: рішенням наглядової  ради протокол від 01.03.2019р. № 1

 

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1. Підрахунок голосів з цього питання здійснює тимчасова лічильна комісія.

2. Обрати лічильну комісію у складі:

- Головач Таїса Олексіївна - Голова лічильної комісії;

- Петренко Павло Васильович;

- Головач Володимир Степанович.

3. Лічильна комісія починає виконання своїх обов’язків з підрахунку результатів голосування за друге питання порядку денного. Її повноваження діють до закінчення Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «ПМК-125» є Додатком № 2 до Протоколу зборів.

 

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Затвердити регламент та процедуру проведення Загальних зборів.

- Надати доповідачам по питанням порядку денного до 10 хв.; виступаючим до 5 хв.; відповіді на запитання до 10 хв.;

- Два і більше разів виступати по одному питанню не дозволяється;

- Перерва по мірі необхідності, але не раніше 2-х годин проведення зборів;

- Запити до посадових осіб і зборів надавати у письмовій формі;

- Надати повноваження голові і секретарю зборів на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

 

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах акціонерів:

1) якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;

2) кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером / представником акціонера;

3) кожний бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

 

4. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

Проект рішення:

1. Обрати голову зборів - Іваненко Микола Леонідович;

2. Обрати секретаря зборів - Жовтяк Андрій Сергійович.

 

5. Розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Звіт наглядової ради про її діяльність у 2018 році - затвердити.

 

6. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Проект рішення:

1. Звіт про роботу та висновки ревізійної комісії - затвердити.

 

7. Затвердження річного звіту за 2018 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт за 2018 рік, результати господарської діяльності Товариства у 2019 році визнати задовільними;

2. Дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році не нараховувати;

3. Прибуток 2018р. направити на покриття збитків попередніх років.

 

8. Основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Основними напрямками діяльності Товариства на 2019 рік вважати: збільшення обсягів виконання робіт та послуг за основними видами діяльності; розширення кола клієнтів; економне використання паливо - мастильних матеріалів.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

1. Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів щодо відчуження майна, яке знаходиться у власності Товариства,  або придбання майна (робіт, послуг), на суму, яка становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової  звітності Товариства, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття даного рішення. Гранична сукупність вартості правочинів - 725’200,00 грн.;

2. У випадку відчуження нерухомого майна, продаж здійснювати за ціною не нижче експертної оцінки вартості майна.

 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину 15.04.2019 р.

Реєстрація учасників зборів з 09-00 до 09-45 в день проведення зборів за місцем їх проведення.

    Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену   відповідно чинному законодавству України або інший документ, що дає право на участь у зборах.

    Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, за місцезнаходженням Товариства: вул. Київська 1А/1, кім. 22, смт. Градизьк, Глобинського р-ну, Полтавської обл., вівторок, п'ятниця з 8-00 до 12-00. з 18.03.2019р. по 19.04.2019р. включно.

    Особа, відповідальна за ознайомлення з матеріалами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів, голова правління Петренко І.В. або особа, яка виконує його обов’язки. Довідки за телефоном: (05365) 34178.

    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація стосовно Загальних зборів: www.pmk-125.pat.ua

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

                                               (тис. грн.)

Найменування показника

Період

2018 р.

2017 р.

Усього активів

725,2

739,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

446,6

500,4

Запаси

19,5

19,7

Сумарна дебіторська заборгованість

231,9

122,6

Грошові кошти та їх еквіваленти

7,8

77,4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(2869,5)

(2929,5)

Власний капітал

1698,0

1698,0

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

370,7

370,7

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

1526,0

1560,6

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

60,0

(35,0)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1482860

1482860

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

0,0405

(0,0236)

 

Наглядова рада ПрАТ "ПМК - 125"