Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

04.04.2019
(дата реєстрації емітентом електронного документа)

б/н
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року N 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за N 2180/24712 (із змінами)

Генеральний директор

____________
(посада)

 

____________
(підпис)

Нікіфоров І.В.

________________________
(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІДС АКВА СЕРВІС"

2. Організаційно-правова форма. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

3. Місцезнаходження. 82482, Львівська обл., місто Моршин, ВУЛИЦЯ ГЕОЛОГІВ, будинок 12, корпус А

4. Ідентифікаційний код юридичної особи. 22424953

5. Міжміський код та телефон, факс. 0633660441

6. Адреса електронної пошти. illia.nikiforov@ukr.net

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України», 21676262, Україна, свідоцтва № DR/00001/APA, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному
веб-сайті учасника фондового ринку

http://pjscompany.ucoz.net
(адреса сторінки)

04.04.2019
(дата)

 

 

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності
приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі - Товариство), станом на 04.04.2019 року

N з/п

Особа, якій прямо або опосередковано належить 100 % акцій Товариства

Участь особи в Товаристві, %

Акціонери Товариства, через яких особа опосередковано володіє 100 % акцій Товариства**

Відсоток володіння акціонерами акціями Товариства, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Нікіфоров Ілля Валерійович, ідентифікаційний номер платника податків 3369205772

 100

 

100*

Нікіфоров Ілля Валерійович, ідентифікаційний номер платника податків 3369205772

 100

100 

 

____________
* Сукупна участь визначається як сума прямої та опосередкованої участі, вона має складати 100 відсотків.

** Крім випадків, коли особа прямо володіє 100 % акцій Товариства.