ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

річних Загальних зборів акціонерів АТ «УКРАВТОВАЗ», які призначені на 04 квітня 2019  року

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВИЙ ДІМ «УКРАВТОВАЗ» (ідентифікаційний код – 22965525) (надалі – Товариство), місцезнаходження якого: Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів Товариства за рішенням Наглядової Ради Товариства від 15.02.2019 року, призначених на 04 квітня 2019  року о 10:00 годині за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2, каб.309, з наступним проектом порядку денного (переліком питань, що виносяться на голосування):

 1. Про обрання членів лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

 1. 1. Обрати лічильну комісію річних Загальних зборів акціонерів Товариства у наступному складі:

Голови лічильної комісії Ратушної Тетяни Миколаївни;

Члена лічильної комісії Петренко Ольги Олександрівни.

 1. Про обрання Голови та секретаря річних Загальних Зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

2.1.   Обрати Головою річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Сенюту Ігоря Васильовича;

2.2.   Обрати секретарем річних Загальних Зборів акціонерів Товариства Зарицького Юрія Миколайовича.

 1. Про затвердження регламенту роботи річних Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

3.1.   Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

-        Голова Зборів послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Зборів;

-        Слово для виступу з доповіддю надається Головою Зборів;

-        Час для виступу з доповіддю щодо кожного питання порядку денного Зборів – до 15 хвилин;

-        Виступ в дебатах з питань порядку денного Зборів проводиться після надання слова Головою Зборів. Жоден з учасників Зборів не має права виступати без дозволу Голови Зборів;

-        Час виступу в дебатах по доповіді – до 5 хвилин;

-        Акціонер (його представник) може виступати тільки з питання, яке обговорюється;

-        Час для відповідей на запитання  - до 5 хвилин;

-        Якщо поставлене акціонером (його представником) питання не стосуватиметься обговорюваного питання порядку денного Зборів, Голова Зборів має право зняти таке питання акціонера з розгляду взагалі або перенести його обговорення до розгляду інших питань порядку денного Зборів;

-        Відповіді на питання акціонерів (їх представників) має право надавати як доповідач, так і будь-яка інша посадова особа/співробітник Товариства, до компетенції якої/якого належать поставлені питання;

-        Голова Зборів оголошує проект рішення з питання порядку денного, що підготовлений Наглядовою Радою Товариства;

-        Голосування проводиться з використанням бюлетенів для голосування;

-        Свою згоду або не згоду з рішенням Зборів акціонери (їх представники) виражають шляхом зазначення відмітки у відповідній клітинці бюлетеня для голосування;

-        Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається;

-        Результати голосування підраховуються лічильною комісією та оформлюються протоколами лічильної комісії по кожному питанню порядку денного Зборів окремо. Результати голосування з кожного питання порядку денного Зборів оголошуються після їх підрахунку, але до завершення Зборів;

-        Збори виконують свою роботу до закінчення розгляду усіх питань порядку денного Зборів;

-        Через кожні дві години безперервної роботи Зборів - перерва 15 хвилин.

 1. Про розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

4.1.   Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.

 1. Про затвердження річного звіту Товариства (річної інформації емітента цінних паперів), у тому числі фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

 1. 1. Затвердити річний звіт Товариства (річну інформацію емітента цінних паперів), у тому числі фінансову звітність Товариства за 2018 рік у складі:
 1. Про розподіл прибутку (визначення порядку покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:               

 1. 1. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку за підсумками діяльності Товариства у 2018 році:

чистий прибуток Товариства у сумі 5340 тис. грн. залишити нерозподіленим.

 1. 2. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати.
 1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року.

Проект рішення:

7.1.   Схвалити укладення Товариством протягом не більш ніж одного року з дати прийняття даного рішення наступних договорів (контрактів):

-   Контракти з ПАТ «АВТОВАЗ» (номер 1026301983113) (Російська Федерація) на поставку автомобілів марки "LADA" на умовах попереднього платежу у розмірі 100% вартості кожної замовленої партії товару, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність автомобілі виробництва ПАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації через власну дилерську мережу, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 200 000 000  (двісті мільйонів гривень) грн.;

-  Контракти із ТОВ «ТК "Альфа» (номер 1156952003900) (Російська Федерація) та АТ «ЛАДА-ІМІДЖ» (номер 1036301093289) (Російська Федерація) на поставку запасних частин до автомобілів марки "LADA" на умовах 100% передоплати, відповідно до умов яких Товариство приймає у власність запасні частини до автомобілів виробництва ВАТ «АВТОВАЗ» для наступної їх реалізації на території України, граничною сукупною вартістю зазначених правочинів 100 000 000 (сто мільйонів) грн.

7.2.         Уповноважити  Генерального директора Товариства на підписання перелічених вище контрактів, а також доповнень та додаткових угод до них, з визначенням істотних умов таких контрактів.

8. Про зміну місцезнаходження Товариства.

Проект рішення:

8.1. Змінити місцезнаходження Товариства з: «03056, м.Київ, вул. Борщагівська, будинок 154-А» на «Україна, 03045, м. Київ, Столичне шосе, 90».

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

9.1.         Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства  шляхом викладення Статуту у новій редакції.

9.2.         Затвердити нову редакцію Статуту Товариства (Додаток №1 до Протоколу).

10. Про визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту.

Проект рішення:

10.1.       Уповноважити Генерального директора Товариства Хруща Юрія Петровича підписати нову редакцію Статуту Товариства та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації Статуту Товариства або видати відповідну довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показників

Період

Попередній

2017р.

Звітний

2018р.

Усього активів 

73811

107846,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

6655

7325,5

Запаси 

29601

73904,4

Сумарна дебіторська заборгованість 

9131

18970,7

Гроші та їх еквіваленти 

26475

6287,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

18945

24285,2

Власний капітал 

28179

33518,8

Зареєстрований статутний капітал 

30

30

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

541

158,8

Поточні зобов'язання і забезпечення

45091

74169,3

Чистий фінансовий результат:  прибуток (збиток) 

5805

5340

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

3000

3000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1,9

1,8

Станом на  дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 25.02.2019р.) загальна кількість акцій –3000 штук простих іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій –3000 штук простих іменних акцій.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів – 29.03.2019 року.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства»:http:// www.ladaukraine.com.

Порядок участі та голосування на річних Загальних зборах за довіреністю та особисто:

Акціонери (їх представники) реєструються для участі у річних Загальних зборах акціонерів за місцем їх проведення: початок реєстрації – о 09:00 год.; закінчення реєстрації - о 09:45 год.

Для реєстрації акціонера (його представника) для участі у річних Загальних зборах акціонерів необхідно надати:

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також може у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Внесення пропозицій до проекту порядку денного річних Загальних зборів:

Акціонери мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерного товариства - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Порядок ознайомлення акціонерів (їх представників) з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до річних Загальних зборів акціонерів:

Акціонери (їх представники) можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: Україна, 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 154-А, поверх 5, зала переговорів, до дати скликання (проведення) річних зборів в робочі дні: понеділок – п’ятниця з 10:00 до 17:00 та в день проведення річних Загальних зборів акціонерів за адресою: Україна, 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська 15/2, каб.309. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Хрущ Ю.П.  Контактна особа – Хрущ Ю.П. Довідки за телефоном: (044) 323-3-323.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                                                _________                                          Ю.П. Хрущ