Приватне акціонерне товариство «Павлоградхліб» (код ЄДРПОУ 31381106, місцезнаходження: Дніпропетровська обл.., м. Павлоград, вул.. Шутя, буд.5а) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться о 11-00 годині 25 квітня 2019 року за адресою: Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул.. Шутя, буд. 5а, в приміщенні залу-засідань.

Реєстрація акціонерів та довірених осіб акціонерів буде проходити  з 9-30 до 10-45 години  у день скликання та за місцем проведення загальних зборів.

Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах – 24 година 19 квітня 2019 року.

адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 31381106.infosite.com.ua

Загальна кількість акцій  - 9327960 штук, голосуючих акцій – 9327960 штук станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

З документами необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають право ознайомитись в робочі дні тижня з 10 до 14 години за адресою: м. Павлоград, вул.. Шутя-5а. Контактна особа - Зайченко Д.Г., телефон: (05632) 6-40-84.

 

            Проект порядку денного:

 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Звіт Правління Товариства за 2018 рік та його затвердження.
 4. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік та його затвердження.
 5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства 2018 рік та його затвердження.
 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.
 7. Розподіл прибутків (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018 році.
 8. Припинення повноважень членів Наглядової Ради Товариства.
 9. Визначення кількісного складу Наглядової ради Товариства.
 10. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами  Наглядової Ради Товариства
 11. Про припинення повноважень голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Визначення кількісного складу Ревізійної комісії Товариства.
 13. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (цивільно-правових договорів) з членами Ревізійної комісії Товариства
 14. Затвердження положення про Ревізійну комісію (ревізора) Товариства.
 15. Визначення кількісного складу Правління Товариства.
 16. Затвердження положення про Правління товариства.
 17. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 18. Надання права підписання нової редакції Статуту Товариства та його державної реєстрації.
 19. Про затвердження значних правочинів, які вчинялися  Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення загальними зборами акціонерів.
 20. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться  Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення.
 21. Про надання повноважень на підписання значних правочинів , які вчинятимуться Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття рішення.
 22. Попереднє схвалення вчинення Виконавчим органом Товариства, який має право підпису згідно до Статуту або іншою уповноваженою особою правочинів від імені Товариства стосовно укладення або зміни будь-яких умов вже укладених договорів позики, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.) протягом одного року з дати ухвалення цього рішення.
 23. Про надання згоди на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпродхліб», та надання повноважень на укладання правочину щодо їх відчуження.
 24.  Про внесення змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

 

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного:

 1. Обрати лічильну комісію в складі Борисенко Д.В., Нищета Н.І., Явтушенко В.Ю.
 2. Обрати головою зборів Зайченка Д.Г. секретарем – Савельєву Л.П.
 3. Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік
 4. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік
 5. Затвердити звіт Ревізійної комісії за 2018 рік
 6. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік
 7. У зв’язку з відсутністю прибутків – зняти з порядку денного дане питання.
 8. У зв’язку із закінченням строку обрання - припинити повноваження наглядової ради ПрАТ «Павлоградхліб» в повному складі, а саме:  Шаповалова Лариса Григорівна, Москалець Дмитро Михайлович, Моршинін Євген Вікторович.
 9. встановити, що  Наглядова ради ПрАТ «Павлоградхліб» складається з трьох осіб, обраних зі складу акціонерів та/або їх представників.
 10.  Обрання членів наглядової ради - кумулятивне голосування.

Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з обраними членами наглядової ради;

Уповноважити Зайченка Дмитра Григоровича укласти безоплатні цивільно-правові угоди з обраними членами наглядової ради

 1. У зв’язку із закінченням строку обрання - припинити повноваження ревізійної комісії ПрАТ «Павлоградхліб» в повному складі, а саме:  Пухальский Антон Юрійович, Костельникова Сергій Анатолійович, Солодаренко Галини Михайлівни.
 2. встановити, що  Ревізійна комісія ПрАТ «Павлоградхліб» складається з однієї особи – ревізора
 3. Обрання Ревізора – кумулятивне голосування.

 Затвердити проект безоплатної цивільно-правової угоди з Ревізором;

- Уповноважити Зайченка Дмитра Григоровича укласти безоплатну цивільно-правову угоди з Ревізором;

 1. затвердити Положення Про Ревізійну комісію (ревізора) ПрАТ «Павлоградхліб» та уповноважити голову зборів та секретаря зборів підписати положення.
 2. встановити, що Виконавчий орган Товариства – Правління  складається з трьох членів.
 3. Затвердити положення про Правління ПрАТ «Павлоградхліб» та уповноважити голову зборів та секретаря зборів підписати положення.
 4. Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
 5.   Надати право підпису нової редакції Статуту Товариства Голові правління Бесєді Миколі Володимировичу або іншій особі яка буде перебувати на посаді голови правління та зобов’язати його здійснити державну реєстрацію нової редакції статуту з правом передоручення цього повноваження.
 6. Cхвалити (затвердити) значні правочини які вчинялися Товариством протягом одного року з моменту прийняття рішення  загальними зборами акціонерів, а саме:

-  Договір поставки з ТОВ "АТБ-МАРКЕТ"  № П-37086 від 01.01.2018р. та договір № П-37086 від 01.01.2019р.

20. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться  Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття рішення, а саме:

21. Надати повноваження на підписання значних правочинів, зазначених в п. 20 порядку денного, Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту. Повноваження, надані Виконавчому органу Товариства, який має право підпису згідно до Статуту, можуть бути передоручені будь – якій особі в порядку, що передбачений чинним законодавством України.

22. Наступним Загальні збори акціонерів Товариства, Керуючись положеннями ст.33 та ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду (схвалення) на вчинення (укладання) Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, предметом (характером) яких є: одержання Товариством  грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення власних зобов’язань та/або зобов’язань будь-яких третіх осіб або зміни будь-яких умов до вже укладених договорів позики, кредитів, застави, іпотеки, поруки з банківськими установами; договорів купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу, договорів перевезення; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством. Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення (у межах їх сукупної вартості не більше ніж 300 000 000,00 (триста мільйонів) грн.).

Уповноважити, з правом передоручення, Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Укладання кожного значного правочину відбувається обов’язково за попереднім погодженням Наглядовою радою, яке оформлюється Протоколом рішення Наглядової ради. Без Протоколу рішення Наглядової ради щодо погодження укладання кожного такого правочину від імені Товариства такий правочин є нікчемним. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Виконавчий орган Товариства, який має право підпису згідно до Статуту узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства.

23. Надати згоду на відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпрохліб», Уповноважити Наглядову раду визначити порядок та умову відчуження корпоративних прав Товариства з обмеженою відповідальністю «Павлоградпрохліб».

24. Внести зміни до відомостей про Товариство що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а саме: виключити наступні відомості про учасників (засновників) «ДОЛІН ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, індекс 04080, м.Київ, Дарницький район, ПРАЗЬКА, будинок 8, квартира 4, розмір внеску до статутного фонду - 10.00 грн.; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРИВОРІЗЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ", індекс 14000, Чернігівська обл., Менський район, село Жовтневе, ЖОВТНЕВА, будинок 58, 31022474, розмір внеску до статутного фонду - 2331980.00 грн.» як таких, що не являються акціонерами Товариства. Зазначені відомості замінити наступними: «Згідно переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України».

Доручити Виконавчому органу Товариства подати відповідні змінені відомості про Товариство на державну реєстрацію з правом видачі відповідної довіреності самостійно визначеній особі.

 

 

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, акціонері мають права передбачені ст. 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема:  

- до дати проведення загальних зборів акціонери мають право ознайомитися з документами,  необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного;

- кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог встановлених ст. 38 Закону України “Про акціонерні товариства”.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.  Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника, згідно норм встановлених ст. 39 Закону України “Про акціонерні товариства”.

 

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
фінансово-господарської діяльності
ПрАТ «Павлоградхліб» за 2018 рік (тис.грн)
 

Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

25211

26843

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24687

26395

Запаси

11401

5903

Сумарна дебіторська заборгованість

5028

5972

Гроші та їх еквіваленти

1137

1540

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-34948

-25492

Власний капітал

-18205

-8642

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

14411

14518

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

2332

2332

Поточні зобов’язання і забезпечення

 

 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-9456

 

-6688

Середньорічна кількість акцій

9327960

9327960

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.93686

-0.71698


 

 

Наглядова рада

ПрАТ “Павлоградхліб”