Дата розміщення:  21.03.2019 12:20:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний»
Код за ЄДРПОУ:  04012321
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ !

Приватне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» Ідентифікаційний код 04012321, адреса: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 повідомляє, що річні Загальні збори акціонерів Товариства відбудуться 23 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Новопирогівська, 60 (Зал засідань РМЦ Товариства) Початок зборів об 11-00 годині. Реєстрація акціонерів та їх представників з 9-30 до 10-40  Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах станом на 24 годину 17 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання лічильної комісії.

Проект рішення: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Соколова Л.Л., член лічильної комісії – Левандовський О.М., член лічильної комісії – Клопенко Т.М.»

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: «Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів: 1) розгляд питань проводити у черговості, визначеній відповідно до затвердженого Наглядовою радою порядку денного; 2) голосування по всім питанням порядку денного проводяться простими бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено Наглядовою радою Товариства. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос; 3) голосування проводити бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому Статутом Товариства. 4) основна доповідь – до 10 хвилин; 5) співдоповідь – до 5 хвилин; 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин; 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин; 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Такі питання подаються Секретарю Загальних зборів та розглядаються по закінченню розгляду порядку денного Загальних зборів. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться.; 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.»

3. Звіт Генерального директора  Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018р.

Проект рішення: «Затвердити звіт Генерального директора Товариства про результати фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018р.

Проект рішення: «Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії про результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018р.

Проект рішення: «Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.»

6. Прийняття та затвердження рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора, Ревізійної комісії та Наглядової ради Товариства

Проект рішення: «За наслідками розгляду звітів Генерального Директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії, діяльність Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії  в 2018 році визнати задовільною.»

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік..

Проект рішення: «Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.»

8. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: «1. Затвердити Порядок розподілу прибутку за 2018 рік  та  розмір  річних дивідендів в наступній редакції: Затвердити чистий прибуток, отриманий Товариством за підсумками роботи за 2018 рік в розмірі 38 567 349,18 гривень (тридцять вісім мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч триста сорок дев’ять гривень 18 копійок). Затвердити загальний розмір річних дивідендів в сумі  35 980 000,00 грн. (тридцять п’ять мільйонів дев’ятсот вісімдесят тисяч гривень 00 копійок). Чистий прибуток в розмірі 2 587 349,18 грн. (два мільйони п’ятсот вісімдесят сім тисяч триста сорок дев’ять гривень 18 копійок) залишити нерозподіленим. 2.Дивіденди сплатити акціонерам  грошовими коштами пропорційно кількості акцій, належних  кожному акціонеру,  з розрахунку  по 0,50 грн.(нуль гривень 50 копійок) на одну акцію. Перелік осіб, які мають  право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів визначається Наглядовою радою Товариства. Дивіденди виплатити акціонерам протягом шести місяців з моменту прийняття цього рішення, з можливістю виплати частинами, поетапно, відповідно до наявних вільних коштів Товариства. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 3. Доручити: - Наглядовій раді Товариства визначити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. - Генеральному директору Товариства повідомити осіб, які мають право на отримання дивідендів, про порядок та строки виплати дивідендів.»

9. Про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради Самусєва Оксана Ярославівна, члени Наглядової ради: Попенко Сергій Павлович, Кравцова Світлана Борисівна,  Шпарик Юрій  Михайлович та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з Головою та членами Наглядової ради.»

10. Про  обрання  членів  Наглядової ради Товариства.

Коментар Наглядової ради: проект рішення  не надається в зв’язку з тим, що на дату затвердження цього повідомлення відсутні пропозиції акціонерів щодо кандидатів  до складу Наглядової ради Товариства.

11. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Наглядової ради  Товариства  в редакції, що наведена в Додатку №1 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Наглядової ради Товариства з урахуванням  суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.»

12. Про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства та розірвання цивільно-правових договорів, що укладені з Головою та членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Достроково припинити повноваження Ревізійної комісії Товариства у складі: Голови Ревізійної комісії Піддубної Наталії Олегівни,  члена  Ревізійної комісії Шеметило Оксани Володимирівни та розірвати цивільно-правові договори, що укладені з ними.»

13. Про  обрання  членів  Ревізійної комісії Товариства.

Коментар Наглядової ради: проект рішення  не надається в зв’язку з тим, що на дату затвердження цього повідомлення відсутні пропозиції акціонерів щодо кандидатів  до складу Ревізійної комісії Товариства.

 14. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з Головою та членом Ревізійної комісії та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

Проект рішення: «Затвердити умови цивільно-правових договорів, що будуть укладатися з Головою та членами Ревізійної комісії  Товариства  в редакції, що наведена в Додатку №2 до протоколу загальних зборів акціонерів. Уповноважити Генерального директора Товариства підписати цивільно-правові договори з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства з урахуванням суттєвих умов, що затверджені Загальними зборами.»

15. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: «Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Затвердити Статут Товариства в новій редакції. Уповноважити  Генерального директора Товариства на підписання нової редакції Статуту Товариства.»

16. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов'язаних із державною реєстрацією нової редакції Статуту.

Проект рішення: «Надати повноваження Генеральному директору Товариства або уповноваженим ним за довіреністю особам вчинити всі дії, пов'язані із державною реєстрацією нової редакції Статуту.»

17. Про надання попередньої згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення,  перелік яких з визначенням характеру та їх граничної сумарної вартості  наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів, приймати рішення про вчинення Товариством значних правочинів, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів та наведено в Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів. Надати право виконавчому органу Товариства вчиняти значні правочини, які попередньо схвалені Загальними зборами акціонерів, після прийняття рішення Наглядовою Радою Товариства про вчинення таких правочинів відповідно до Додатку № 3 до протоколу Загальних зборів акціонерів.»

18. Про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: «Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів із заінтересованістю, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної діяльності не більше одного року з дати прийняття цього рішення, а саме правочини, що стосуються операційної, інвестиційної та фінансової діяльності Товариства, зокрема, але не обмежуючись: правочини щодо страхування майна, правочини з цінними паперами (акціями, облігаціями, векселями і т.ін.), кредитні правочини, правочини щодо забезпечення виконання кредитних зобов’язань, правочини щодо отримання/надання безвiдсоткової поворотної фiнансової, на суму більше 10% (по кожному правочину) вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності. Надати повноваження Наглядовій раді Товариства визначати та затверджувати конкретні умови значних правочинів із заінтересованістю на які надана попередня згода та надавати повноваження на укладання зазначених правочинів».

Довідково:

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.) за 2018 рік

Найменування показника

                Період

 Звітний

 Попередній

Усього активів

177 315

139 773

Основні засоби (залишкова вартість)

74 736

24 737

Довгострокові фінансові інвестиції

           -

          -

Запаси

38 564

29 845

Сумарна дебіторська заборгованість

33 166

13 891

Гроші та їх еквіваленти

15 870

48 140

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

91 639

99 846

Власний капітал

122 833

131 040

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

17 990

17 990

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

14 890

         0

Поточні зобов'язання і забезпечення

39 592

8 733

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

+ 38 567

+ 59 430

Середньорічна кількість акцій (шт.)

71 960 000

71 960 000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

        -

          -

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

         -

          -

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів - довіреність, засвідчену згідно з вимогами чинного законодавства та документ, що посвідчує особу.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор Піддубний С.О..; начальник юр. відділу Левандовський Олександр Михайлович. Телефон для довідок: 044 259 50 24

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів акціонери мають право:

1. Ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного та з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, до дати проведення Зборів здійснюється за місцезнаходженням товариства (приймальня) за письмовою заявою на ім’я Генерального директора Піддубного Сергія Олеговича у робочі дні з 10-00 до 17-00 год., а також в день проведення зборів у місці їх проведення. Для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, Акціонер має надіслати заяву цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства або надати особисто (в особі представника за довіреністю), яка повинна містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій

- Перелік матеріалів з якими акціонер бажає ознайомитись під час підготовки до загальних зборів.

До заяви обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання заяви.

2. Отримати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Для отримання письмової відповіді щодо питань включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонер має надіслати письмовий запит цінним листом з описом вкладення за місцезнаходженням Товариства, який повинен містити:

- П.І.Б. (найменування) акціонера, адресу для листування, електронну адресу та контактний номер телефону такого акціонера.

- Кількість, тип та/або клас належних акціонеру акцій

- Запитувану інформацію щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

До запиту обов’язково надається оригінал виписки про стан рахунку у цінних паперах на дату подання запиту.

3. Внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням П.І.Б. (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою в порядку визначеному НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Для реєстрації представника акціонера за довіреністю реєстраційній комісії надається оригінал довіреності або нотаріально засвідчена копія, яка залишаться в матеріалах Зборів. Довіреність на право участі на голосуванні на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення реєстрації акціонерів відкликати чи змінити свого представника на загальних зборах

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 71 960 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 70 699 724  штук.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.ab-asfalt.com.ua

Наглядова рада Товариства