Дата розміщення:  21.03.2019 12:20:01
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЖТАРА»
Код за ЄДРПОУ:  01884283
Текст повідомлення: 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів

Наглядова рада Приватного акціонерного товариства «Запоріжтара» (код ЄДРПОУ 01884283, місцезнаходження: Україна, 69081, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211) (далі – «Товариство») повідомляє, що чергові (річні) загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Збори») відбудуться  «24» квітня 2019 року о 10-00 год. за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет директора).

Реєстрація учасників Зборів відбудеться «24 квітня 2019 року з 9-00 год. до 9-45 год., за місцем проведення Зборів.

Дата складання переліку акціонерів, що мають право на участь у Зборах – 24 година «18» квітня 2019 року.

Проект порядку денного

(перелік питань, включених до порядку денного разом з проектами рішень):

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: обрати Лічильну комісію у складі відповідно до внесених пропозицій.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення: Головою Зборів обрати Мотренка Сергія Васильовича. Секретарем Зборів – Сухого Владислава Володимировича.

3. Затвердження Регламенту зборів.

Проект рішення: Час для доповідей з 1-3 питання порядку денного – до 3 хвилин, з 4-12 питання порядку денного – до 15 хвилин. Час для обговорення доповідей – до 5 хвилин для кожного виступаючого. Загальний час для обговорення одного питання порядку денного – не більше 10 хвилин. Голосування з усіх питань порядку денного відкрите, шляхом підняття карток для голосування; За наявності декількох пропозицій або альтернативних пропозицій рішення, голосування відбувається в тій послідовності, в якій вони надійшли; Питання по порядку денному надаються до голови зборів письмово. Відповідь на запитання після закінчення обговорення питань порядку денного.

4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Роботу Наглядової ради Товариства в 2018 році визнати задовільною.

5. Звіт Генерального директора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора. Роботу Генерального директора в 2018 році визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік. Роботу Ревізора визнати задовільною.

7. Затвердження річного звіту та результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р .

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства. Роботу Товариства в 2018 році визнати задовільною.

8. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитку) Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Прибуток Товариства за 2018 рік затвердити та направити на розвиток Товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Визначення основних напрямів діяльності Товариства у 2019 році.

Проект рішення: Затвердити загальні напрямки розвитку та плани діяльності Товариства у 2019 році.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства та здійснення його державної реєстрації.

Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Статут ПрАТ «ЗАПОРІЖТАРА» у новій редакції. Доручити генеральному директору Товариства особисто, або через представника на підставі доручення забезпечити державну реєстрацію Статуту ПрАТ «Запоріжтара» у новій редакції.

11. Внесення змін до Положення про Наглядову Раду, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізора шляхом затвердження їх в новій редакції. Надання повноважень на підписання нової редакції Положень Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізора, шляхом викладення їх в новій редакції та затвердити нові редакції Положення про Наглядову раду, Положення про Дирекцію, Положення про Ревізора. Уповноважити Голову та Секретаря Загальних зборів підписати Положення Товариства в новій редакції.

 12. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення Зборів, та надання повноважень щодо укладання таких договорів.

Проект рішення: Схвалити значні правочини, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дня проведення цих зборів відносно договорів: оренди основних засобів та нерухомого майна, купівлі-продажу основних засобів та нерухомого майна, купівлі-продажу товарів, виготовлення, постачання, надання послуг, а також додаткових угод до таких договорів, загальною вартістю до 50 000 000 грн. (п’ятьдесят мільйонів гривень)  (статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»). Підписання цих договорів довірити виконавчому органу (генеральному директору).

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного – zaporozhtara.pat.ua.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство надає акціонерам право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів в робочі дні з 09-00 годин до 12-00 годин у приміщенні ПрАТ «Запоріжтара», за адресою: Україна, 69081, м. Запоріжжя, вул. Панфьорова, буд. 211 (кабінет директора), а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами, є генеральний директор Мотренко Сергій Васильович. Тел. для довідок (061) 2709008. З питань порядку денного та організаційних питань проведення Загальних зборів звертатись до зазначеної уповноваженої особи. 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Для участі в Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 18.03.2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає – 5598 (П’ять тисяч п’ятсот дев’яносто вісім) шт. простих іменних акцій, з яких загальна кількість голосуючих акцій складає 5113 (П’ять тисяч сто тринадцять) шт. простих іменних акцій.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний  (2018)

Попередній (2017)

Усього активів

384,5

207,3

Основні засоби (за залишковою вартістю)

60,8

68,1

Запаси

74,4

36,8

Сумарна дебіторська заборгованість

226,0

99,8

Гроші та їх еквіваленти

23,3

2,6

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

263,2

114,7

Власний капітал

277,9

129,4

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

11,8

11,8

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов'язання і забезпечення

106,6

77,9

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

148,5

-76,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

5598

5598

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

26,5273

-13,6299

Голова наглядової ради ПрАТ «Запоріжтара» Л.А.Мотренко