Дата розміщення:  21.03.2019 12:22:01
Дата здійснення дії: 21.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЬБАТРОС"
Код за ЄДРПОУ:  00308258
Текст повідомлення: 

 

 

Шановні учасники!

Приватне акціонерне товариство «Альбатрос»

(надалі за текстом – ПрАТ «Альбатрос»)

Місцезнаходження: 65014, Україна, місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22

повідомляє про проведення річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», які відбудуться

26 квітня 2019 року о 10.00

у приміщенні актового залу Палацу культури за адресою:

місто Одеса,  вулиця Маразлієвська, 34-а

 (2 поверх, актовий зал №93)

Реєстрація учасників зборів буде проводитись з 9.00 до 9.45 у день та за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 22 квітня 2019 року.

Для реєстрації учасникам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, який посвідчує особу, представникам акціонерів – документ, який посвідчує особу представника  та довіреність, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

Представником акціонера на Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Перелік питань, що виносяться на голосування:

 1. Про обрання Голови та членів Лічильної комісії.
 2. Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».
 3. Про затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».
 4. Розгляд та затвердження річного звіту ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.
 5. Розгляд та затвердження звіту Директора ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.
 6. Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.
 7. Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку ПрАТ «Альбатрос».
 9. Розгляд рішення, щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос», шляхом розміщення простих                                іменних акцій існуючої номінальної вартості.            
 10. Розгляд питання про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)
 11. Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Альбатрос», якому надаються повноваження щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.
 12. Про визначення уповноважених осіб ПрАТ «Альбатрос», яким надаються повноваження:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких           прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення          викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 1. Про затвердження тексту Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

            

             Під час підготовки до загальних зборів, акціонери ПрАТ «Альбатрос» мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення зборів за юридичною адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будинок 22. (вхід з боку вул. Троїцька, 11,  3 поверх, каб. №1), а також в день проведення Загальних зборів  у місці проведення Загальних зборів.

             Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного ПрАТ «Альбатрос», а також щодо нових кандидатів до складу органів ПрАТ «Альбатрос», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів; пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

             Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

              Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє їх іншим чином у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства.  

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та  неповноти даних, передбачених ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

                    ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

З першого питання порядку денного «обрання Голови та членів Лічильної комісії»

Проект рішення

Обрати Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос» у наступному складі:

Голова: Романська Валентина Йосипівна  (за згодою)

Члени:   Веснянко Олена Станіславівна  (за згодою)

               Федосцева Наталія Аркадіївна (за згодою)

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до закінчення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»

 

З другого питання порядку денного «Про обрання Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

 

Проект рішення

Обрати: Головою Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос»-  Пустиніна Фелікса Кимовича.

Секретарем Загальних Зборів ПрАТ «Альбатрос: Соколову Людмилу Геннадіївну

 

 

З третього питання порядку денного «Затвердження порядку (регламенту)

 проведення Загальних зборів акціонерів Товариства»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затвердити Регламент роботи Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»:

 - Час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 10 хвилин.

 - Час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань порядку денного - до 3 хвилин.

- Час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.

 - Для виступів на Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Альбатрос» слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та представникам Наглядової ради, Ревізійної комісії та бухгалтерії ПрАТ «Альбатрос», Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів, Голові та членам реєстраційної та лічильної комісій.

- Усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос», запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді Голові та секретарю Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»,  через членів Лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища та імені (найменування) акціонера або його представника, та засвідчені їх підписом.

      - Голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст, яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою ПрАТ «Альбатрос», та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос»  для голосування.

 - Обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів та/або шляхом підрахунку голосів членами Лічильної комісії.

        Підрахунок голосів за результатами голосування з питання «Обрання

 Лічильної комісії Загальних зборів ПрАТ «Альбатрос»» здійснює тимчасова Лічильна комісія, яка сформована Наглядовою радою відповідно до чинного законодавства.

         Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Альбатрос».

     - Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а) якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б) на ньому відсутні підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;

 в) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; г) акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;

 д) акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням (кумулятивне голосування).

 - Бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

- Бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому містяться сторонні написи та/або виправлення.

З четвертого питання порядку денного «Розгляд та затвердження річного звіту  ПрАТ «Альбатрос»  за 2018 рік.»

 

Проект рішення

 Затвердити річний звіт ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік. Визнати роботу ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік задовільною.

З п’ятого  питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Директора ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік»

Проект рішення

 Затвердити  річний звіт Директора  ПрАТ «Альбатрос» за 2018рік.

Визнати роботу Директора  ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік задовільною.

З шостого питання порядку денного «Розгляд та затвердження звіту Наглядової ради  ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік.»

Проект рішення

Затвердити річний звіт Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос»

Визнати роботу Наглядової ради ПрАТ «Альбатрос» задовільною.

 З сьомого питання порядку денного  «Розгляд та затвердження звіту Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік»

Проект рішення

Затвердити звіт Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» за 2018 рік». Визнати

 роботу Ревізійної комісії ПрАТ «Альбатрос» задовільної.

З восьмого питання порядку денного «Розподіл прибутку ПрАТ «Альбатрос».

Проект рішення:

- Сформувати резервний капітал ПрАТ «Альбатрос» та спрямувати 5%  суми чистого прибутку у розмірі 83 100(вісімдесяти трьох тисяч ста)  гривень 00 коп.

- Доручити Директору ПрАТ «Альбатрос»  спрямувати 83 100 (вісімдесят три тисячі сто) гривень чистого прибутку  на потреби господарської діяльності та на розвиток ПрАТ «Альбатрос».

З дев’ятого  питання порядку денного

Розгляд рішення, щодо збільшення статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос», шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

 

Вирішили збільшити розмір статутного капіталу ПрАТ «Альбатрос» на 529 900 (п’ятсот двадцять дев’ять тисяч дев’ятсот) грн. 50 коп., шляхом розміщення 2 119 602 ( двох мільйонів ста дев’ятнадцяти тисяч шестиста двох) простих   іменних акцій номінальною вартістю 0,25 коп. 

З десятого питання порядку денного

Розгляд питання про емісію акцій (із зазначенням учасників розміщення)

 

 

Здійснити емісію акцій в кількості 2 119 602 ( двох мільйонів ста дев’ятнадцяти тисяч шестиста двох)  номінальною вартістю 0,25 коп.  кожна   та приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів станом на дату проведення цих Загальних зборів, а саме станом на 26 квітня 2019 р.

 

З одинадцятого питання порядку денного: Про визначення уповноваженого органу ПрАТ «Альбатрос» , якому надаються повноваження щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.

 

Проект рішення:

Надати повноваження Наглядовій Раді  ПрАТ «Альбатрос» в особі Пустиніна Фелікса Кимовича  щодо: визначення(затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії, затвердження результатів емісії, затвердження звіту про результати емісії акцій, повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту.

                                              

З дванадцятого питання порядку денного:Про визначиння уповноважених осіб ПрАТ «Альбатрос», яким надаються повноваження:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

Проект рішення

Уповноважити Директора  ПрАТ «Альбатрос» в особі Бабкова Олега Валентиновича:

-проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

-проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

-проводити дії щодо здійснення обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

З тринадцятого питання Порядку денного Про затвердження тексту Рішення про емісію акцій (без здійснення публічної пропозиції).

Проект рішення

Затвердити текст  Рішення про емісію акцій Товариства (без здійснення публічної пропозиції)  відповідно до додатку 4 Порядку реєстрації випуску акцій при збільшенні (зменшенні) розміру статутного капіталу акціонерного товариства, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 21.06.2018 р. N426

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Альбатрос»

 

Найменування показника

2018 рік

звітний

попередній

Усього активів

9348,8

8286

Основні засоби

6988,5

8458

Довгострокові фінансові інвестиції

1100,1

650

Запаси

68,7

81

Сумарна дебіторська заборгованість

2934,2

1413

Грошові кошти та їх еквіваленти

75,1

197

Нерозподілений прибуток

3947,5

1903

Власний капітал

4299,7

4764

Статутний капітал

529,9

530

Довгострокові зобов’язання

142,6

245

Поточні зобов’язання

429,1

844

Чистий прибуток (збиток)

1662,3

1022

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду(шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

14

15

 

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 26 лютого 2019 р.) 2 119 524 штук простих іменних акцій.    

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 26 лютого 2019 р.) – 1 952 395  штук простих іменних акцій.

Додаткову інформацію з питань проведення зборів можна отримати на веб-сайті ПрАТ «Альбатрос» : www.prat-albatros.com.ua. З питань порядку денного, ознайомлення з матеріалами та інших організаційних питань проведення зборів звертатись  за  телефонами: (048) 738-66-56, (048) 728-65-54 (уповноважена особа Харламбова Валерія Олексіівна) .

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                             Наглядова Рада

                                                                                                                                                             ПрАТ «Альбатрос»