Дата розміщення:  21.03.2019 12:26:01
Дата здійснення дії: 22.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство «ВНЕШТРАНС»
Код за ЄДРПОУ:  22959140
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

Приватне акціонерне товариство «ВНЕШТРАНС» (надалі – Товариство)

інформує про проведення річних загальних зборів акціонерів (надалі - Збори)

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі в Зборах: 22 квітня 2019 року з 10 годин 00 годин до 10 годин 45 хвилин

Дата та час відкриття (проведення) Зборів: 22 квітня 2019 року об 11-00 годині

Місце реєстрації учасників та проведення Зборів: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-А офіс 1.

Місцезнаходження Товариства: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-А.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: перелік складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Зборів 16 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з проектом порядку денного:

  1. Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства.
  2. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.
  3. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
  4. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2018 рік.
  5. Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради за 2018 рік.
  6. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
  7. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проекти рішень по питанням проекту порядку денного Зборів Товариства

Питання №1 «Про обрання лічильної комісії Зборів Товариства»

Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1.1. Обрати лічильну комісію Зборів у наступному складі:

  • голова комісії – Зуєнко Наталія Юріївна;
  • член комісії – Герасимчук Тетяна Сергіївна;

Питання №2 «Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.»

Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

2.1. Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- згідно п.10 ст. 42 закону України «Про акціонерні товариства» на Зборах не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду 1, 2 та останнього питання порядку денного та заслухати попередні підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного;

- остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;

- доповідь по питанням порядку денного Зборів  - до 10 хв.;

- виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.

Питання №3. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

3.1. Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №4. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

4.1. Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №5. «Про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

5.1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, що додається.

Питання №6. «Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.»

Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

6.1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у формі річної фінансової звітності: звіт про фінансові результати за 2018 рік та баланс Товариства станом на 31 грудня 2018 року з наступними основними показниками:

- активи Товариства станом на 31 грудня 2018 року: 29361,20 тис. грн.

- прибуток Товариства за 2018 рік: 2831,5 тис. грн.

Питання №7. «Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.»

Чистий прибуток Товариства за 2018 рік у сумі 20540,7 тис. грн. залишити у розпорядженні Товариства.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства» - http://22959140.smida.gov.ua.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів: кожен акціонер, направивши на адресу Товариства відповідну письмову вимогу, може ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: 01103, м. Київ, вулиця Кіквідзе, будинок 18-А, офіс 1 кожного робочого дня з 09.00 до 16.00 години, за виключенням обідньої перерви з 12.00 до 13.00 години, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Директор.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Акціонери можуть взяти участь у Зборах особисто або через уповноваженого представника. Для участі в Зборах Вам необхідно мати при собі:

- документ, що посвідчує особу акціонера чи його представника;

- довіреність на право участі у Зборах (для представників юридичних та фізичних осіб).

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Телефони для довідок: (044) 281-24-18.

Станом на 18.03.2019р. (дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів) загальна кількість акцій складає 2100 шт, кількість голосуючих акцій – 2100 шт.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

Звітний

2018 р.

Попередній

2017 р.

Усього активів

29361,2

29937

Основні засоби (за залишковою вартістю)

15808,5

13 334

Запаси

415,0

836

Сумарна дебіторська заборгованість

7905

8 027

Гроші та їх еквіваленти

2800,2

1 214

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

20540,7

17 709

Власний капітал

20561,7

17 730

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

21,0

21

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

3657,6

10 239

Поточні зобов’язання і забезпечення

5141,9

5 364

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

2831,5

2 427

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2100

2 100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

1348,33

1 155,71429

Наглядова Рада ПрАТ «ВНЕШТРАНС»