Дата розміщення:  21.03.2019 12:28:01
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОВАЖМАШ»
Код за ЄДРПОУ:  00168076
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ДНІПРОВАЖМАШ”, код за ЄДРПОУ 00168076 (далі –Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23.04.2019р. о 15-00 за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, конференц-зал інженерного корпусу.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться 23.04.2019р. з 14-00 до 14-45 години за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на учаcть у загальних зборах станом на 24 годину 17.04.2019р.

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

1. Обрання лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів та затвердження регламенту проведення річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії річних загальних зборів акціонерів АТ ДНІПРОВАЖМАШ” 23.04.2019р.: Білана Віталія Володимировича, Бурлакову Світлану Георгіївну, Фролову Наталію Ярославівну. Припинити повноваження членів лічильної комісії з моменту закриття річних загальних зборів акціонерів Товариства. Затвердити наступний регламент проведення річних загальних зборів акціонерів АТ ДНІПРОВАЖМАШ”: По 2 питанню  порядку денного  час доповіді до 20 хвилин. По 3,4  питанням порядку денного час доповіді до 10 хвилин. По решті питань порядку денного час доповіді до 7 хвилин. Виступи по обговоренню доповідей до 3 хвилин. Збори пропонується провести за 2 години без перерви. Заявки на виступи по питаннях порядку денного подавати Секретареві зборів письмово.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності  АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018р. Роботу Директора визнати задовільною.

3. Звіт Наглядової Ради за 2018р. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової Ради АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018р. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

4. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018р. Затвердження висновків та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт АТ ДНІПРОВАЖМАШ” за 2018р.  

6. Затвердження розподілу прибутку і збитків Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток для розподілу становить 59 240 тис.грн. Дивіденди за підсумками фінансово-господарської діяльності АТ "ДНІПРОВАЖМАШ" за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

7. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії  АТ ДНІПРОВАЖМАШ”.

Проект рішення:  Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії АТ ДНІПРОВАЖМАШ”: Фененко Ірини Андріївни та членів Ревізійної комісії Панаріної Наталії Вікторівни та Зайцевої Юлії Петрівни.

8. Обрання членів Ревізійної комісії АТ ДНІПРОВАЖМАШ”.

При кумулятивному голосуванні Закон «Про акціонерні товариства»  не передбачає проекту рішень з цього питання в повідомленні.

9. Про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися не більш як одного року з дати прийняття такого рішення

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення  значних  правочинів, які укладатимуться Товариством протягом не більш як одного року  з дати проведення загальних зборів, з ринковою вартістю робіт або послуг, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, по наступних напрямах:

1. З метою збуту продукції -  на загальну суму до 800 млн. грн.

2. З метою модернізації виробництва і придбання активів – на загальну сумудо 500 млн. грн.

3. З метою фінансування поточної діяльності Товариства, шляхом залучення кредитів в одному або декількох банках – на загальну суму до 500 млн. грн.

4. З метою фінансування інвестиційної діяльності Товариства шляхом залучення кредитів – на загальну суму до 500 млн. грн.

При цьому кожний такий правочин в обов'язковому порядку повинен бути затверджений Наглядовою радою Товариства.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://ucap.dp.ua/00168076/.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за адресою: м. Дніпро, вул. Сухий Острів, 3, кімната 233, у робочі дні з 14-00 до 15-00 години.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  начальник відділу інформаційних технологій Бурлакова Світлана Георгіївна, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Порядок реалізації акціонерами зазначених прав встановлений ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах:

Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі - документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів додатково довіреність на право участі та голосування на зборах, оформлену згідно з чинним законодавством або інший документ, який підтверджує повноваження представника. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Участь в загальних зборах приймає той представник акціонера, довіреність якому видана пізніше. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

Телефон для довідок: (056) 713-22-81, (056) 770-49-48.

Інформація станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а саме станом на 13.03.2019р.

Загальна кількість акцій: 28 498 448 простих іменних акцій

Кількість голосуючих акцій: 28 237 638  простих іменних акцій

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)

Найменування показника

Період

Звітний

Попередній

Усього активів

540 794

509 424

Основні засоби (за залишковою вартістю)

49 538

58 412

Запаси

198 840

169 840

Сумарна дебіторська заборгованість

268 762

253 315

Гроші та їх еквіваленти

1 896

879

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

268 762

253 315

Власний капітал

104 621

44 949

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

29 923

29 923

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

8 623

14 292

Поточні зобов'язання і забезпечення

397 627

420 260

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

29 240

(72 347)

Середньорічна кількість акцій (шт.)

28498448

28498448

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2,07871

(2,53863)