Дата розміщення:  21.03.2019 12:34:01
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Днiпропетровська експедицiя по захисту хлiбопродуктiв"
Код за ЄДРПОУ:  00952841
Текст повідомлення: 

  ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

Приватного акцiонерного товариства "Днiпропетровська експедицiя по захисту хлiбопродуктiв"

(код за ЄДРПОУ 00952841, місцезнаходження: Дніпропетровська обл., Днiпропетровський р-н, с.Партизанське, вул.Ленiна, 20) – надалі Товариство

25 квітня 2019 р. в 15-00 за місцезнаходженням Товариства в конференц-залі Товариства відбудуться річні загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Збори).

Перелік питань, включених до проекту порядку денного та проекти рішень:

  1. Обрання лічильної комісії Зборів.

Проект рішення: Затвердити Лічильну комісію в насупному складі: голова Комісії- Котушено Н.І. ,  члени Комісії: Дубовий Ю.М., Ємцов Л.В. 

  1. Обрання головуючого,  та секретаря Зборів.

Проект рішення: Обрати головою Зборів Михайлець С.Г., секретарем Зборів - Фесенко В.В.

  1. Прийняття рішень з питань порядку та регламенту проведення Зборів.

Проект рішення: 1.Голосування проводити бюлетенями. 2. Запис на виступ проводиться в письмовій формі. 3. Виступ допускається тільки стосовно питань порядку денного. Затвердити наступний регламент Зборів: на доповідь   - до 10 хв;  на виступ з місця - до 2 хв; на відповідь - до 5 хв.

  1. Звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р. та основні напрямки розвитку Товариства в 2019 р.  Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства в 2018 р. та основні напрямки розвитку Товариства в 2019 р. Роботу директора Товариства в звітному періоді вважати задовільною.

  1. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 р. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товаристваза 2018 р.. Роботу Наглядової ради Товариства в звітному періоді вважати задовільною.

  1. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії Товариства в звітному періоді вважати задовільною.

  1. Розподіл прибутку (збитків)   Товариства за 2018 р., затвердження розмірів нарахування фондів на 2019 р., затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення: Затвердити розподіл прибутку (збитків)   Товариства за  2018 р., затвердти розмір нарахування фондів на 2019 р. Дивіденди за 2018 р. не виплачувати.

  1. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства. Затвердити Статут Товариства із змінами та доповненнями, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити  директора Товариства підписати Статут  Товариства  у  новій  редакції.  Доручити виконавчому органу Товариства здійснити всі передбачені законодавством дії щодо державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

10.Про внесення змін та доповнень до внутішніх Положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:Внести зміни та доповнення до внутрішніх положень про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган Товариства. Затвердити положення про загальні збори, про наглядову раду, про виконавчий орган із змінами та доповненнями, шляхом викладення їх в новій редакції. Уповноважити  директора Товариства підписати внутрішні положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган Товариства  у  новій  редакції.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Загальна кількість акцій та голосуючих акцій  станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів становить відповідно 2 536 292 акцій та 1 578 893 шт.

Збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (протокол №1 від 18.03.2019 р.).

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у Зборах: на 24:00 годину  19 квітня 2019 р.

Реєстрація акціонерів або представників акціонерів Товариства (уповноважених осіб) відбудеться за місцем проведення зборів в день їх проведення з 14-00 до 14-45.

Для реєстрації при собі мати документ, який посвідчує особу, а представникам акціонерів також належним чином оформлене доручення на право участі і голосування на Зборах.

З підготовленими документами (матеріалами), пов’язаними з порядком денним Зборів, акціонери можуть ознайо­ми­тись кожен робочий день в робочий час з 8.00 до 17.00  за місцезнаходженням Товариства.

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради Товариства Фесенко В. А.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного : http://zxp.oao.dp.ua

Інформація про права акціонерів відповідно до ст.36, 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими акціонери можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Стаття 36. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 цього Закону, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

2. Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

4. Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Стаття 38. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

3. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першимчастини другої цієї статті;

неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої  або частиною третьою цієї статті.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цієї частини, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю відповідно до ст.39 Закону «Про акціонерні товариства».

Стаття 39. Представництво акціонерів

1. Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

3. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника 

період

звітний

попередній

Усього активів  

1692.1

1697,5

Основні засоби (за залишковою вартістю)

68.8

72,4

Запаси

32.8

7,2

Сумарна дебіторська заборгованість

1546.4

1544,7

Гроші та їх еквіваленти

1.3

11,7

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

259.5

264,7

Власний капітал

 

 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

634,0

634,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 

 

Поточні зобов'язання і забезпечення

682.9

666,8

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-4.4

-44,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2536292

2536292

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-0.002

-0,017

 

Телефони для довідок: (056) 778-28-58                                                                                           Директор Товариства

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ АКЦІОНЕРІВ на те, що згідно з пунктом 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» кожний акціонер повинен від власного імені укласти з обраною товариством депозитарною установою* договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здійснити переказ належних йому прав на цінні папери (акції) на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

Просимо Вас укласти договір з відповідною депозитарною установою, якщо Ви й в подальшому хочете користатися своїми правами на участь у зборах та на отримання інформації.

____________________________________

*Депозитарна установа, яка обслуговує цінні папери Товариства - ТОВ «СТОК-ТРЕЙД КОРПОРАЦИЯ»; місцезнаходження: 49000, місто Дніпро, вул.Червона, будинок 14, офіс 28, телефони для довідок: (056) 232 08 52.