Дата розміщення:  21.03.2019 12:46:02
Дата здійснення дії: 23.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Харківський тракторний завод"
Код за ЄДРПОУ:  05750295
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ТРАКТОРНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 05750295, місцезнаходження 61007, м. Харків, просп. Московський, 275)

повідомляє про проведення річних загальних зборів, які відбудуться 23 квітня 2019 року об 11.00 за адресою: м. Харків, просп. Московський, 275, будівля заводоуправління АТ «ХТЗ», 3-й поверх, актова зала. Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 09.00, час закінчення реєстрації – 10.30. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 17.04.2019.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

Перелік питань:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Розгляд звіту виконавчого органу. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу.
 3. Розгляд звіту Наглядової ради. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 4. Розгляд звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.
 6. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за результатами діяльності в 2018 році.
 7. Про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради Товариства.
 8. Про припинення повноважень та обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 9. Про внесення змін до Статуту та затвердження Статуту Товариства у новій редакції.
 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

 1. Обрати лічильну комісію у складі трьох осіб, а саме: Голова Лічильної комісії - Зозуля Андрій Володимирович, члени лічильної комісії - Юровська Юлія Борисівна, Чумак Сергій Олександрович.
 2. Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства про результати господарської діяльності за 2018 рік.
 3. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про діяльність за 2018 рік.
 4. Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік.
 5. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік, зокрема баланс та звіт про фінансові результати.
 6. У зв’язку з тим, що фінансовий результат діяльності Товариства у 2018 році – збиток, дивіденди не нараховувати і не сплачувати.
 7. Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у повному складі. Обрати членів Наглядової ради Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
 8. Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі. Обрати членів Ревізійної комісії Товариства із запропонованих кандидатів шляхом кумулятивного голосування.
 9. Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення статуту у новій редакції. Затвердити Статут Товариства в повному обсязі в запропонованій редакції. Надати Голові та секретарю зборів повноваження на підписання від імені Зборів Статуту товариства у новій редакції. Доручити виконавчому органу виконати всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту Товариства.
 10. Надати попередню згоду на вчинення значних правочинів Товариства (договорів купівлі-продажу, поставки, кредитних угод, генеральних кредитних угод, договорів застави, додаткових угод, тощо) гранична сукупна вартість яких не перевищує 1 000 000 000 (один мільярд) гривень, що має право проводити Товариство, протягом не більш як одного року з дати прийняття цього рішення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних договорів.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому в законодавчо передбачені строки буде розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: xtz.ua/ua/public-information.html.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 17 400 280 штук, кількість голосуючих акцій 16 545 280 штук.

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61007, м. Харків, просп. Московський, 275, кабінет 127) з понеділка по п’ятницю (включно) з 8 години 00 хв. до 17 години 00 хв., а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тюменцев В.Ю., начальник департаменту з корпоративних та правових питань.

У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу: Україна, 61007, м. Харків, просп. Московський, 275, АТ «ХТЗ».

У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

(!) Для участі у загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.)

 

Найменування показника

Період

звітний 2018

попередній 2017

Усього активів

1 261 902

1 211 418

Основні засоби (за залишковою вартістю)

732 058

764 704

Запаси 

264 494

212 350

Сумарна дебіторська заборгованість

96 709

47 131

Гроші та їх еквіваленти

9 130

57 803

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-654 061

-572 681

Власний капітал 

-396 617

-283 718

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

4 350

4 350

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

183 554

1 213 190

Поточні зобов'язання і забезпечення

1 473 538

281 925

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

-81 380

203 061

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

17 400 280

17 400 280

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-4,68

11,67

 

 

Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

 

Генеральний директор Коваль А.А.