Дата розміщення:  21.03.2019 12:48:02
Дата здійснення дії: 21.03.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "СОВЕРЕН"
Код за ЄДРПОУ:  25264645
Текст повідомлення: 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «СОВЕРЕН»

 (код за ЄДРПОУ 25264645, місцезнаходження: 01054, м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8)

повідомляє про проведення чергових Загальних зборів 25 квітня 2019 р. о 10 годині 00 хв. за адресою: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах здійснюється з 09 годин 30 хв. до 09 годин 50 хв. 25 квітня 2019 р.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2019 р. (станом на 2400) .

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме на 14 березня 2019 р.) – 207 900 (двісті сім тисяч дев’ятсот)  штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, а саме, на 14 березня 2019 р.) – 187 110 (сто вісімдесят сім тисяч сто десять)  штук простих іменних акцій.

 

Проект порядку денного

 1. Обрання членів лічильної комісії. 
 2. Обрання Голови та секретаря річних Загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Затвердження порядку голосування
 4. Розгляд звіту Правління про результати діяльності Товариства за 2018 р.
 5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 р.
 6. Розподіл прибутків і збитків Товариства за 2018 р.
 7. Розгляд звіту про корпоративне управління за 2018 р.
 8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом року, визначення їх характеру та сукупної граничної вартості.
 9. Затвердження внутрішніх документів Товариства.
 10. Призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проекти рішень з питань проекту порядку денного

Проект рішення по питанню 1:

 

Обрати лічильну комісію Товариства у наступному складі:

Голова Лічильної комісії — Кирилюк С.М.

Член  Лічильної комісії — Швалюк С.М.

 

Проект рішення по питанню 2:

 

Обрати Головуючим Річних Загальних Зборів Кирилюка С.М.

Обрати Секретарем Річних Загальних Зборів Швалюка С.М.

Надати повноваження Кирилюку С.М., Швалюку С.М. підписати Протокол Річних Загальних Зборів.

 

Проект рішення по питанню 3:

 

Затвердити наступний порядок голосування – відкрите, проводиться за принципом – одна акція – один голос.

 

Проект рішення по питанню 4:

 

Звіт Правління за результатами діяльності у 2018 році затвердити. Вважати діяльність Правління задовільною.

 

Проект рішення по питанню 5:

 

Затвердити річний звіт Товариства за результатами діяльності у 2018 році.  

 

Проект рішення по питанню 6:

 

З урахуванням показників річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік, затвердити збитки у розмірі 92 666,35  тис. грн.

 

Проект рішення по питанню 7:

 

Розглянути Звіт про корпоративне управління за 2018 рік та прийняти його до уваги.

 

Проект рішення по питанню 8:

 

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати цих загальних зборів, відповідно до наступних критеріїв:

Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом одного такого правочину, перевищує 10 відсотків активів  за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Характер значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року:

 • господарські договори;
 • договори страхування та перестрахування;
 • фiнансовi договори (в тому числі, але не виключно: договори застави; поруки; гарантiї; вiдступлення права вимоги; переведення боргу, позики, про надання овердрафту, про заставу майнових прав, розмiщення депозитiв та iншi).

Гранична сукупна вартість значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року не повинна перевищити 100 000 000 грн.

Надати Голові Правління Товариства повноваження протягом одного року з дати цих загальних зборів укладати значні правочини, якщо вони  відповідають  встановленим вище критеріям.

Встановити, що при розрахунку сукупної граничної вартості правочинів для договорів страхування та перестрахування сумою правочину вважається вартість страхових та перестрахових послуг (страховий платіж та перестрахувальна премія), для господарських договорів – ціна договору, для фінансових договорів – сума зобов’язань за цими договорами.

Контроль за дотриманням встановленої процедури укладання значних правочинів покласти на Загальні збори.

 

 

 

Проект рішення по питанню 9:

 

Затвердити Положення про Загальні Збори, Положення про Наглядову Раду, Положення про Правління Товариства, Кодекс корпоративного управління.

 

Проект рішення по питанню 10:

 

Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності ПрАТ «СК «СОВЕРЕН» – Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Аудитор-Консультант-Юрист" код за ЄДРПОУ 35531560.

Інформація з проектами рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті за адресою – http://www.soveren.com.ua/.

 

Для участі в Річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів необхідно мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу та довіреність, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства. Довіреність на право участі та голосування на річних загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

 

Представником акціонера на річних Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

 

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам.  Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на річних Загальних зборах Товариства.

 

Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів);

- до дати проведення Зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

- вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів);

- отримати повідомлення про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів;

- оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

                                  ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

                                    фінансово-господарської діяльності

                                  підприємства (тис. грн.)*

 

Найменування показника

період

 

 

Звітний

(2018 р.)

Попередній

(2017 р.)

Усього активів

24 373

24 066

Основні засоби (за залишковою вартість)

10 946

434

Запаси

30

109

Сумарна дебіторська заборгованість

10 759

20 274

Грошові кошти та їх еквіваленти

2 194

2 784

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

- 1 800

- 1 893

Власний капітал

21 144

21 034

Зареєстрований статутний капітал

20 790

 

20 790

 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

2 779

2 704

Поточні зобов'язання і забезпечення

450

328

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

93

-700

Середньорічна кількість акцій (шт.)

-

-

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-

-

 

 

З матеріалами, які стосуються Загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися за
місцезнаходженням Товариства: м. Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8 у робочі дні, робочий час з 9-00 годин до 18-00 годин.

Відповідальний за порядок ознайомлення акціонерів з документами - Голова правління Швалюк С. М. Телефон для довідок: (044) 501-01-18.

 

 

 

       Голова правління                                                          С.М. Швалюк

                                                                                                    21.03.2019