Дата розміщення:  21.03.2019 12:48:02
Дата здійснення дії: 24.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС "СИРЕЦЬ"
Код за ЄДРПОУ:  23388308
Текст повідомлення: 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Повне найменування товариства: Приватне акціонерне товариство «Медичний комплекс «СИРЕЦЬ».

Місцезнаходження товариства: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8.

Дата, час та місце  проведення загальних зборів: 24 квітня 2019 року об 11-00 годині за адресою: 04060, м. Київ, вул. Володимира Сальського, 4, 3-й поверх, конференц-зал.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах: з 10-00 до 10-45 у день та  за місцем проведення зборів.

Дата  складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 18 квітня 2019р. станом на 24 годину.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1.Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

2.Обрання голови та секретаря зборів. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати  головою зборів  – Малишевського Г.Д., секретарем загальних зборів – Бистрицьку О.І.

Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів : з питань порядку денного проводити відкрите голосування бюлетенями.

Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Рішення з питання №8 «Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства». приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Надати для виступу: доповідачам до 15 хвилин, виступаючим до 5 хвилин. Запитання подавати усно, зазначивши прізвище, ім»я, по батькові акціонера (представника) акціонера.

3. Звіт  Виконавчої дирекції  про  результати  фінансово-господарської діяльності  Товариства  за  2018 рік. Прийняття  рішення  за наслідками  розгляду звіту  Виконавчої дирекції.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчої дирекції про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2018рік. Визнати роботу Виконавчої дирекції задовільною.

4.Звіт  Наглядової  ради за  2018 рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту  наглядової  ради.

Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу наглядової ради Товариства задовільною.

5. Звіт ревізійної комісії за  результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за  2018  рік. Прийняття  рішення  за  наслідками  розгляду  звіту Ревізійної  комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2018 рік.

Затвердити висновки ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу ревізійної комісії Товариства задовільною.

6.Затвердження   річного  звіту   Товариства  за  2018  рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

7.Затвердження  порядку   розподілу  прибутку і збитків  за  2018  рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення: Прибуток, отриманий  за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства у 2018 році в розмірі 121.4 тис.грн.  залишити, як нерозподілений.  Дивіденди за результатами діяльності 2018 року не нараховувати та не виплачувати.

8. Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, у зв’язку з  його приведенням у відповідність до чинного законодавства.

Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

9. Надання повноважень на підписання нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Надати Генеральному директору Ханенко Тетяні Михайлівні повноваження на підписання нової редакції Статуту Товариства.

10. Затвердження  внутрішніх  положень Товариства  Про загальні  збори, Про наглядову раду,  Про  виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноваження осіб на підписання цих положень.

Проект рішення:  Затвердити,  у  зв’язку  із внесенням змін до статуту товариства , внутрішні  положення Товариства:   Про загальні  збори, Про наглядову раду,  Про  виконавчий орган, Про ревізійну комісію. Уповноважити Генерального директора Ханенко Тетяну Михайлівну підписати вказані положення.

11.  Прийняття рішення про припинення повноважень лічильної комісії.

Проект рішення: Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії Усачова Л.К.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства  (тис. грн.)

Показник

 

Період

Показник

 

Період

звітний 2018 р.

попередній 2017 р.

звітний 2018 р.

Попередній 2017р.

Усього активів

1208,1

988,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

227,7

227,7

Основні засоби (за залишковою вартістю)

315,0

311,0

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

х

х

Сумарна дебіторська заборгованість

292,5

297,7

Поточні зобов'язання і забезпечення

28,6

8,4

Запаси

41,0

28,5

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

121,4

29,8

Гроші та їх еквіваленти

25,3

29,1

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2277

2277

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

813,3

690,6

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

0,53

0,13

Власний капітал

1065,4

942,7

 

 

 

                        Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: 23388308.infosite.com.ua.

                        Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні з 10.00 до 15.00 за адресою: 04060, м. Київ, вул. Максима Берлінського, 23/8, 3-й поверх, бухгалтерія, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх  проведення. Посадовою  особою товариства, яка відповідає за порядок ознайомлення акціонерів з документами, є Генеральний директор – Ханенко Тетяна Михайлівна.

                        Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів – 2277 штук простих іменних акцій.

                        Загальна кількість голосуючих  акцій станом на дату складання переліку осіб (12.03.2019 року), яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів –  2087 штук простих іменних акцій.

                        Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини шостої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

                        Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: Для участі у річних загальних зборах акціонер має надати  паспорт, представник акціонера – додатково довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада.                                                                              Телефон  для довідок: 044-453-62-03