Дата розміщення:  21.03.2019 12:52:01
Дата здійснення дії: 25.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД"
Код за ЄДРПОУ:  05768177
Текст повідомлення: 

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«ДОСЛІДНИЙ КАБЕЛЬНИЙ ЗАВОД»

(код за ЄДРПОУ 05768177; місцезнаходження: 71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Промислова, 2б)

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 25 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою:  71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, 2б, кабінет №115 .

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 10.00 до 10.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 19.04.2019 року на 24 годину.

Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання 1: Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Смагіна Олена Володимирівна, член лічильної комісії Патяка Дмитро Анатолійович, член лічильної комісії Білоусенко Людмила Олександрівна. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2: Обрання голови та секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Іваннікова Віктора Кириловича, Секретарем зборів Бухало Віталія Валентиновича. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – до 2 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – до 5 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – до 5 хвилин; Голосування з питань порядку денного – до 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 3: Розгляд звіту Виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу.

Проект рішення: Затвердити звіт Виконавчого органу (Генерального директора) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Роботу Виконавчого органу Товариства визнати задовільною.

Питання 4: Розгляд звіту Наглядової Ради за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною.

Питання 5: Розгляд звіту Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік. Роботу Ревізійної комісії  Товариства визнати задовільною.

Питання 6: Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

Питання 7. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за 2018 рік: за підсумками роботи в 2018 році фонд дивідендів не створювати, дивіденди не нараховувати, прибуток в розмірі 29,4 тис. грн. направити на розвиток підприємства.

Питання 8: Попереднє схвалення (попереднє надання згоди на вчинення) значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме: з дати проведення річних загальних зборів у 2019 році річних та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 році (включно), та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо схвалити (попередньо надати згоду на вчинення) наступні значні правочини, які можуть вчинятися товариством з дати проведення у 2019 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 році (включно), предметом (характером) яких є: договори поставки, купівлі-продажу, оренди, виконання робіт та надання послуг та інші договори, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін. При цьому гранична сукупна вартість попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма змінами та доповненнями не може перевищувати 5 (п’яти) млн. грн.

            Надати Наглядовій раді Товариства повноваження без отримання додаткового рішення Загальних зборів акціонерів: погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акціонерів значних правочинів з усіма можливими змінами та доповненнями, які будуть укладатись в період з дати проведення у 2019 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2020 (включно), щодо договорів поставки, купівлі-продажу, оренди, виконання робіт та надання послуг та інших договорів, за якими Товариство виступає будь-якою із сторін, загальна сума яких не перевищує 5 (п’яти) млн. грн.; надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (підписання) посадовими особами органів управління Товариства попередньо схвалених в цьому пункті Порядку денного Загальними зборами значних правочинів з усіма змінами та доповненнями до них.

            Уповноважити здійснювати дії щодо забезпечення укладання та підписання таких правочинів Виконавчий орган Товариства.

Питання 9. Про приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог та положень чинного законодавства України шляхом внесення змін до Статуту Товариства та затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Затвердити внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Питання 10. Визначення осіб, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та Статуту Товариства в новій редакції.

Проект рішення: Визначити особами, які уповноважуються на підписання Протоколу загальних зборів акціонерів та нової редакції Статуту Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

Питання 11. Визначення особи, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації  нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення: Визначити особою, якій надаватимуться повноваження щодо забезпечення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства Генерального директора Шаповалова Леоніда Олександровича, з можливістю передоручення наданих повноважень третім особам.

Питання 12. Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом затвердження його нової редакції.

Проект рішення: Затвердити внесення змін до Положення про Наглядову Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Визначити особами, які уповноважуються на підписання Положення про Наглядову Товариства, Голову та секретаря загальних зборів.

 

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 15.00 год. за адресою: 71100, Запорізька обл., місто Бердянськ, вул. Промислова, 2б, кабінет №115, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Шаповалов Леонід Олександрович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів.

Телефон для довідок: (06153) 44965. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://okz.zp.ua/.

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 716 400 штук. Загальна кількість голосуючих акцій, станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 1 175 409 (один мільйон сто сімдесят п’ять тисяч чотириста дев’ять) штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменними.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

Звітний, 2018 р.

Попередній, 2017 р.

Усього активів

1850,7

1820,6

Основні засоби (за залишковою вартістю)

571,2

614,5

Запаси

5

5,1

Сумарна дебіторська заборгованість

1259,4

582,5

Гроші та їх еквіваленти

0,2

5,8

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

265,1

235,7

Власний капітал

1833

1803,6

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

429,1

429,1

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

17,7

17,0

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

29,4

15,3

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1716400

1716400

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

0,0171

0,0089

Наглядова рада ПрАТ «ДКЗ»